Alle (2658)

Belgisch belastingrecht (in hoofdlijnen) - Studentenuitgave (28ste herziene uitgave) | Jos J. Couturier, Bruno Peeters, Sylvie De Raedt, Rik Smet | 9789046612378

Belgisch belastingrecht (in hoofdlijnen) - Studentenuitgave (28ste herziene uitgave) | Jos J. Couturier, Bruno Peeters, Sylvie De Raedt, Rik Smet | 9789046612378

  • Maklu

€85.00

Auteurs: Jos J. Couturier, Bruno Peeters, Sylvie De Raedt, Rik Smet ISBN: 9789046612378 Dit handboek wil aan de lezer een actueel beeld geven van de krachtlijnen van het Belgisch belastingrecht. Het is in de eerste plaats opgevat als een leidraad bij de studie van het belastingrecht, en kan ook na de studies als referentiewerk dienen. De tekst is evenwichtig voorzien van referenties. De verwijzingen in voetnoot zijn zoveel mogelijk beperkt gehouden tot verwijzingen naar de rechtspraak, zowel naar basisarresten die de draagwijdte van de besproken rechtsregelen fundamenteel beïnvloeden als naar rechtspraak ter illustratie en ter verduidelijking van de behandelde materie. Referenties naar de doctrine worden in de regel opgenomen in de literatuurselecties die elk hoofdstuk of een onderdeel ervan voorafgaan. In het boek wordt vrij getrouw de structuur van de verschillende fiscale wetboeken gevolgd. De bedoeling is immers om de lezer ook vertrouwd te maken met het gebruik van deze wetboeken zodat hij steeds zijn weg kan terugvinden in het snel evoluerende belastingrecht. De stof is bijgehouden tot het Belgisch Staatsblad van 1 januari 2023. Prof. Dr. Jos J. Couturier (†) is emeritus gewoon hoogleraar aan de faculteit rechten van de Universiteit Antwerpen. Prof. Dr. Bruno Peeters is gewoon hoogleraar aan de faculteit rechten van de Universiteit Antwerpen.

Aan winkelwagen toegevoegd

Filosofie van het verstaan. Een dialoog (Reeks Omtrent Filosofie nr 6) | Heinz Kimmerle & Renate Schepen | 9789044131925

Filosofie van het verstaan. Een dialoog (Reeks Omtrent Filosofie nr 6) | Heinz Kimmerle & Renate Schepen | 9789044131925

  • Garant

€20.50

Auteurs: Heinz Kimmerle & Renate Schepen ISBN: 9789044131925 Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen zich thuis voelt in onze steden? Hoe gaan we om met verschillende culturele feesten en rituelen? Hoe benaderen we ons gemeenschappelijk verleden, dat voor verschillende culturele groepen een andere lading heeft? Of hoe gaan we om met de uiteenlopende opvattingen over homoseksualiteit of de verhouding man-vrouw? Dit zijn enkele voorbeelden van vraagstukken waarbij de ‘kunst van het verstaan’ ingezet zou kunnen worden. Het is immers niet alleen belangrijk om inzicht te krijgen in ‘de ander’, maar ook in ons eigen denkpatroon. In steden met een grote culturele diversiteit kunnen dialogen tussen de verschillende bevolkingsgroepen de wederzijdse erkenning en ook het wederzijdse begrip aanzienlijk bevorderen. Het is een manier om elkaar te ‘verstaan’. Heinz Kimmerle heeft zich de voorbije 25 jaar bekwaamd in ‘de kunst van het interculturele verstaan’. En juist daaraan lijkt behoefte te zijn in onze huidige maatschappij met diverse culturen terwijl er niet altijd evenveel begrip is voor elkaars cultuur. In dit boek onderzoeken de auteurs of dit filosofisch academische werk op het gebied van intercultureel verstaan, een basis kan bieden voor een praktisch dialoogmodel voor het omgaan met de uitdagingen in steden met een grote culturele diversiteit. Zo komen zij tot een model voor dialogen in de dagelijkse praktijk en onderzoeken hoe dit kan leiden tot een meer dialogische levenshouding, die ook op andere gebieden (politiek of economisch) ingezet kan worden. Zij gaan niet alleen in gesprek met elkaar, maar krijgen ook nieuwe inzichten over hun eigen manier van naar de wereld kijken. Heinz Kimmerle is emeritus hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam waar hij een leerstoel had in ‘interculturele filosofie’. Hij heeft als gastprofessor lesgegeven op verschillende universiteiten in Kenia, Ghana en Zuid-Afrika. In 2003 ontving hij een eredoctoraat van de University of South Africa in Pretoria. Hij heeft gepubliceerd op de gebieden hermeneutiek, dialectiek, filosofie van de menswetenschappen, filosofie van de religie, differentiefilosofie en interculturele filosofie. Renate Schepen is afgestudeerd in wijsbegeerte aan de VU in Amsterdam in de richting praktische en ethische filosofie. Zij heeft gestudeerd aan de University of Ghana in Legon en aan de Universidad de La República in Montevideo. Zij faciliteert dialogen in het bedrijfsleven, op scholen en in de stad. Daarnaast werkt ze als trainer voor de Vrijwilligersacademie in Amsterdam, waar ze o.a. trainingen geeft in de Socratische dialoog

Aan winkelwagen toegevoegd

Denkinstrumenten voor leidinggevenden in het onderwijs - Onderwijsbegeerte in de praktijk | Jan de Bas & Ed Verhage | 9789044137613

Denkinstrumenten voor leidinggevenden in het onderwijs - Onderwijsbegeerte in de praktijk | Jan de Bas & Ed Verhage | 9789044137613

  • Garant

€24.50

Auteurs: Jan de Bas & Ed Verhage ISBN: 9789044137613 Dit boek helpt je als leidinggevende in het onderwijs om op basis van vijf thema’s uit de filosofie denkinstrumenten in te zetten, waarmee je medewerkers kunt aansturen. Deze instrumenten ondersteunen je bovendien in het reflecteren op jouw werkwijze in het leidinggeven aan een team. In Denkinstrumenten voor leidinggevenden in het onderwijs. Onderwijsbegeerte in de praktijk worden tweeëntwintig denkinstrumenten beschreven die helpen bij het leidinggeven op school. Voorbeelden zijn het werkoverleg (socratisch gesprek), de multitool (creatief denken), de passer (omtrekkende beweging) en het beeldgesprek (leiding geven op afstand). Alle instrumenten zijn ontleend aan de filosofie. Filosofen beschikken immers over een rijk denkrepertoire, waar leidinggevenden uitstekend gebruik van kunnen maken. De gereedschappen zijn gerelateerd aan vijf thema’s: zijn, denken, doen (ethiek), taal en de mens. Deze wijsgerige thema’s sluiten aan bij onderwerpen waar leidinggevenden veel mee te maken hebben. De instrumenten zijn praktisch toepasbaar en kunnen worden benut bij onderwerpen als moreel leiderschap, het denken over vrijheid van handelen, het voeren van complexe gesprekken, de maakbaarheid van een team, diversiteit aan denkpatronen en zelfreflectie. Dit boek beschrijft bovendien vijf typen denkers (leiders): de analytische denker, de creatieve denker, de humane denker, de wezensdenker en de holistische denker. Welk type denker past het meeste bij jou? En hoe kun je hier gebruik van maken? Dit boek biedt handreikingen aan jou als leider om te ontdekken welk type denkgereedschap het beste bij jou past. Welk instrument heeft jouw voorkeur in een specifieke situatie? De gereedschappen zijn gekoppeld aan (combinaties van) de typeringen. In dit boek zijn interviews verwerkt die gehouden werden met tweeëntwintig prominente leiders in het onderwijs en van organisaties die functioneren in een educatieve setting. Er staan in dit boek tips van onder andere Hugo de Jonge, Henk Oosterling en Erik van ’t Zelfde; stuk voor stuk experts in het leidinggeven in het onderwijsveld. Hun good practices met bepaalde gereedschappen worden beschreven. Dat zorgt ervoor dat dit boek een praktisch karakter heeft; je kunt meteen met de teksten in de praktijk aan de slag. Denkinstrumenten voor leidinggevenden in het onderwijs. Onderwijsbegeerte in de praktijk levert een bijdrage aan het professioneel reflecteren en handelen van leidinggevenden, van basisscholen tot universiteiten. Om Stephan Covey aan te halen: dit boek kan ervoor zorgen dat je je zaag scherp houdt. Jan de Bas (1964) is docent filosofie en oprichter en eigenaar van het cursusbureau Filosofiegroep Rotterdam. Hij publiceerde Kan een bloemkool denken? Lessen in filosoferen (2016). Ed Verhage (1971) werkt als zelfstandig interim-directeur in het basisonderwijs en als adviseur aan leidinggevenden en bestuurders. Hij is oprichter en eigenaar van Sqope.

Aan winkelwagen toegevoegd

Rennen in de buitenbocht - Sociale stijgers uit het (gast)arbeidersmilieu aan het woord over studie, loopbaan en identiteit | Mick Matthys | 9789044138269

Rennen in de buitenbocht - Sociale stijgers uit het (gast)arbeidersmilieu aan het woord over studie, loopbaan en identiteit | Mick Matthys | 9789044138269

  • Garant

€34.90

Auteur: Mick Matthys ISBN: 9789044138269 De juiste keuze voor de juiste opleiding na de lagere school is tegenwoordig een hot issue. Het lijkt een onuitroeibare wet dat het niet talent en intelligentie zijn die de toekomst van de kinderen bepalen, maar de opleiding van de ouders. Onderwijssociologen betogen al decennia dat kinderen uit de lagere sociale milieus niet dezelfde onderwijskansen hebben als kinderen uit de hogere milieus. Er zijn altijd kinderen en jongeren uit het milieu van (gast)arbeiders die, al dan niet met de morele en concrete steun van bewogen en gemotiveerde leerkrachten, deze stoelendans ontspringen, de weg naar de universiteit inslaan om daarna het leven en de loopbaan te leiden van hoger opgeleide professionals. In dit boek – een herziene, geactualiseerde en uitgebreide uitgave van Doorzetters (2010) – vertellen drieëndertig Nederlandse en Vlaamse universitair afgestudeerden afkomstig uit de arbeidersklasse hun verhaal over hoe zij aan de universiteit terechtkwamen en hoe het hen verder verging in de samenleving. Dezelfde vragen zijn, tien jaar later, voorgelegd aan universitair afgestudeerden uit het milieu van arbeidsmigranten. Hun verhalen zijn opgenomen in een apart gedeelte van het boek. Thema’s die aan de orde komen zijn het gezin waaruit de (gast)arbeiderskinderen afkomstig zijn, de eventuele voorgeschiedenis ervan, de ambities van hun ouders of het ontbreken ervan, hun studie, hun opvatting van professionaliteit. Ze vertellen over hun eenzaamheid, hun marginaliteit en het gevoel van: bij wie hoor ik eigenlijk? Het gaat echter vooral om hun doorzettingsvermogen, hun kracht om tegen de stroom in te roeien, zich aan te passen en te integreren en belangrijke maatschappelijke posities te verwerven. Opvallend verschil in de verhalen van beide groepen is de sterke ambitie van de zonen en dochters van de gastarbeiders.

Aan winkelwagen toegevoegd

Pluraliteit van de levenskunsten - (Reeks Omtrent filosofie nr. 8) | Tatjana Kochetkova, Nelleke Canters, Rico Sneller | 9789044135718

Pluraliteit van de levenskunsten - (Reeks Omtrent filosofie nr. 8) | Tatjana Kochetkova, Nelleke Canters, Rico Sneller | 9789044135718

  • Garant

€28.30

Auteurs: Tatjana Kochetkova, Nelleke Canters en Rico Sneller ISBN: 9789044135718 We staan op de grens van twee grote culturele tijdperken. De opkomst van nieuwe technologieën, alsook de toenemende mondialisering van de wereld, openen de weg naar een nieuwe, nog niet geheel uitgekristalliseerde levenswijze. Wanneer oude maatschappelijk-culturele patronen tanende zijn, terwijl alternatieve vormen nog niet hun definitieve beslag hebben gekregen, is er een periode waarin de mens zich kan bevrijden van culturele maskers en kunstmatige constructies. Dit soort tussenperiodes zijn interessant voor persoonlijke ervaringen, innerlijke verdieping en doorbraken in de menselijke conditie. Door de voortdurende maatschappelijk-technologische transformatie krijgen we voor het eerst in de geschiedenis de kans om de menselijke conditie radicaal te veranderen. Eén van de kenmerken van dit historische proces is de opmars van wat inmiddels levenskunst is gaan heten: een actief zoeken naar manieren om het eigen leven adequaat vorm en richting te geven. Echter, er bestaat niet één levenskunst, maar er zijn er verscheidene, waarvan sommige elkaar zelfs uitsluiten. Noemen we hier drie grote richtingen: 1 Klassieke levenskunst (de oude Grieken: Aristoteles en de stoïcijnen; een voortzetting hiervan treffen we bij denkers als Simone Weil, Foucault en Schmidt). 2 Spirituele levenskunst (diepte- en transpersoonlijke psychologie, mindfulness, yoga, tai-chi, daoïsme, boeddhisme). 3 Op techniek en wetenschap georiënteerde levenskunst, in het kielzog van de Verlichting. Hoe om te gaan met zulke uiteenlopende vormen van levenskunst, vormen die soms ook met elkaar in strijd zijn? Dit boek onderzoekt een nieuwe benadering: een individuele combinatie van elementen uit alle levenskunsten op basis van zelfkennis. Men hoeft zich niet voorgoed vast te leggen op één specifieke richting, maar men kan verschillende richtingen combineren, waarbij het doel is om het eigen potentieel beter aan te spreken. Uiteenlopende vormen van levenskunst kunnen zodoende de bouwstenen worden van die ene menselijke ontwikkeling.

Aan winkelwagen toegevoegd

Gedrag in evolutie en ontwikkeling - Schets van het menselijk gedrag in verandering door de evolutie van de mens en tijdens de individuele ontwikkeling | Andre Vyt | 9789044131680

Gedrag in evolutie en ontwikkeling - Schets van het menselijk gedrag in verandering door de evolutie van de mens en tijdens de individuele ontwikkeling | Andre Vyt | 9789044131680

  • Garant

€17.00

Auteur: Andre Vyt ISBN: 9789044131680 Het menselijk gedrag wordt hier bekeken vanuit een breed gezichtspunt op invloedfactoren en processen van ontwikkeling en leren. De auteur hanteert hierbij in sterke mate een evolutionaire bril, waarbij niet alleen de functionaliteit van aangeboren gedrag centraal staat, maar ook de interactie tussen aanleg en omgeving. Deze aspecten zijn van toepassing op de menselijke levensloop, maar vooral de vroege gedragsontwikkeling wordt onder de loep genomen. Het boek focust op de belangrijkste thema’s, wars van klassieke indelingen. De schrijfstijl moet lezers prikkelen om de inhoud te bestuderen en inzicht te verwerven in de complexiteit van leer- en ontwikkelingsprocessen bij de mens. Deze publicatie is bestemd voor iedereen die actief is in de gebieden gezondheidszorg, welzijn en onderwijs, of wie zich daarop voorbereidt. Andre Vyt is docent aan de Opleidingen Gezondheidszorg en de Lerarenopleiding van de Arteveldehogeschool Gent en aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent. Hij is jarenlang hoofdredacteur geweest van het Jaarboek Ontwikkelingspsychologie, Orthopedagogiek en Kinderpsychiatrie. Sedert 2013 is hij voorzitter van EIPEN, het European Interprofessional Practice & Education Network for Health & Social Care. De auteur is tevens expert kwaliteitszorg en afstandsonderwijs.

Aan winkelwagen toegevoegd

Economische activiteiten van openbare besturen - Inclusief de nieuwe regels voor zelf verricht werk in onroerende staat en de nieuwe lijst Frequently Asked Questions | Stefan Ruysschaert | 9789046612354

Economische activiteiten van openbare besturen - Inclusief de nieuwe regels voor zelf verricht werk in onroerende staat en de nieuwe lijst Frequently Asked Questions | Stefan Ruysschaert | 9789046612354

  • Maklu

€39.00

Auteur: Stefan Ruysschaert ISBN: 9789046612354 Openbare besturen treden meer en meer in concurrentie met privéondernemingen. Zij verrichten immers in toenemende mate economische activiteiten. Hierdoor kunnen ze de hoedanigheid van btw-belastingplichtige krijgen. Of er ook effectief btw dient betaald te worden, hangt af van het al dan niet bestaan van (eigenlijke) vrijstellingen. Centraal in het boek staat de zoektocht van openbare besturen om de btw te kunnen recupereren. De btw-materie inzake het btw-statuut van openbare besturen wordt gekenmerkt door haar complexiteit. Dit boek geeft een up-to-date overzicht van de beschikbare informatie rond het btw-statuut voor openbare besturen. De Belgische btw-administratie analyseerde de Europese rechtspraak en publiceerde een circulaire en enkele administratieve beslissingen die rechtszekerheid moeten creëren. Het boek bevat ook een lijst frequently asked questions (FAQ) met het administratief standpunt ter zake. Ook de btw-belastingplicht, het winst(verdelings)oogmerk en het recht op aftrek van autonome gemeentebedrijven komen aan bod, evenals de problematiek van subsidies. Stefan Ruysschaert is adviseur bij de FOD Financiën. Hij doceert het vak btw aan de UGent en is gastdocent aan de Fiscale Hogeschool (Odisee).

Aan winkelwagen toegevoegd

Burgerlijk wetboek - 26e, herziene uitgave (Volledig bijgewerkt tot 10 januari 2024) | Bruno Scheers | 9789046612330

Burgerlijk wetboek - 26e, herziene uitgave (Volledig bijgewerkt tot 10 januari 2024) | Bruno Scheers | 9789046612330

  • Maklu

€32.50

Auteur: Bruno Scheers ISBN: 9789046612330 Het Burgerlijk Wetboek is opnieuw zeer grondig gewijzigd. Grote stukken van het nieuw BW zijn intussen in werking getreden, terwijl grote stukken van het oud BW nog steeds van toepassing zijn en zelfs op vele plaatsen vernieuwd en aangevuld werden, o.m. inzake modernisering van de burgerlijke stand, het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon en de naamsverandering. Sommige nieuwe bepalingen moeten nog in werking treden in 2024 en 2025, maar zijn reeds in deze uitgave verwerkt. Het Oud en Nieuw BW lopen dus door elkaar en vragen om een overzichtelijke, actuele uitgave, met duidelijke en gedetailleerde trefwoorden. De Wet van 13 april 2019, gewijzigd door de Wet van 28 april 2022, introduceerde een nieuw Burgerlijk Wetboek, bestaande uit de volgende boeken: Boek 1 – Algemene bepalingen; Boek 2 – Personen, familie en relatievermogensrecht; Boek 3 – Goederen; Boek 4 – Nalatenschappen, schenkingen en testamenten; Boek 5 – Verbintenissen; Boek 6 – Buitencontractuele aansprakelijkheid; Boek 7 – Bijzondere overeenkomsten; Boek 8 – Bewijs; Boek 9 – Zekerheden; Boek 10 – Verjaring. Dit nieuw BW wordt stapsgewijs ingevoerd. Eerst trad boek 8 in werking op 1 november 2020, daarna boek 3 op 1 september 2021. Boek 2, voorlopig beperkt tot het huwelijksvermogensrecht, en boek 4 traden in werking op 1 juli 2022. Boek 1 en boek 5 werden van kracht op 1 januari 2023. De andere boeken – en ontbrekende stukken van boeken – treden later in werking. Sedert 1 november 2020 draagt het Burgerlijk Wetboek van 21 maart 1804 dan weer het opschrift “Oud Burgerlijk Wetboek”. Dit oud BW, dat nog steeds van toepassing is, bestaat vandaag nog uit twee uitgebreide boeken, die eveneens grondig gemoderniseerd werden: Boek I – Personen; Boek III – Op welke wijze eigendom verkregen wordt. Het oude boek II (Goederen en verschillende beperkingen van eigendom) werd vervangen door boek 3 “Goederen” van het (Nieuw) BW. In het nog geldende boek III werden de titels I (Erfenissen), II (Schenkingen onder de levenden en testamenten), IIbis (Erfovereenkomsten) en V (Huwelijksvermogensstelsels) vervangen door boek 2, titel 3, “Relatievermogensrecht” en boek 4 “Nalatenschappen, schenkingen en testamenten” van het (Nieuw) BW vanaf 1 juli 2022. Titel III (Contracten of verbintenissen uit overeenkomst in het algemeen) werd dan weer vervangen door boek 5 “Verbintenissen” van het nieuw BW. Deze uitgave bevat de integrale, actuele tekst van het Nieuw en Oud Burgerlijk Wetboek zoals van toepassing op 10 januari 2024. We hebben er echter voor geopteerd om ook de reeds gekende wijzigingen die in 2024 en 2025 in werking treden, al op te nemen. Een uitgebreid herwerkt alfabetisch trefwoordenregister van zowel het Nieuw als het Oud BW maakt u snel wegwijs. Zo beschikt u als lezer over een zeer actueel en gebruiksvriendelijk referentiewerk.

Aan winkelwagen toegevoegd

RIDP 94.2 (2023) Artificial Intelligence and Administration of Criminal Justice | Juliette Lelieur | 9789046612248

RIDP 94.2 (2023) Artificial Intelligence and Administration of Criminal Justice | Juliette Lelieur | 9789046612248

  • Maklu

€70.00

Auteur: Juliette Lelieur ISBN: 9789046612248 Artificial Intelligence systems are used today in several parts of the world to support the administration of criminal justice. The most widespread example concerns “predictive policing”, which aims at foretelling crime before it happens and improving its detection. AI allows geospatial as well as person-based policing and is involved in preventing and uncovering economic crimes such as fraud and money laundering. Especially in the context of crime mapping – or hot-spot analysis –, its efficiency has been questioned. As its compliance with human rights is also critically debated, some countries have renounced or ceased to rely on it. Another kind of general surveillance of human activity has however emerged with the performance of machine learning in facial recognition technology. In contrast, the use of risk assessment tools based on AI by judicial authorities to forecast recidivism has remained limited to a few countries. Nevertheless, a new aspect of so-called “predictive justice” is currently arising, not to foretell the forthcoming behavior of a suspected or condemned person, but surprisingly the decision of judicial bodies themselves, based largely on their former decisions. Legal quantitative analysis is a new achievement, due to AI but raises serious concerns. It may radically change the role of judges and lawyers in the course of criminal justice. Not only does it put several human rights in tension but also does it challenge the very meaning of human intervention in implementing criminal law. The final intrusion of AI into the administration of criminal justice, addressed here, concerns evidence matters. AI tools help investigation authorities gather and correlate large volumes of data and improve the exploitation of manifold sorts of digital information. It also produces statistical evaluations that may be valuable for forensic purposes, particularly to identify persons based on facial recognition, vocal recognition, and probabilistic genotyping. Whether these results are admissible in courts, and to what conditions – including technical reliability and fair trial issues – they may be proffered as evidence, is an unsolved question for now. This volume reviews the various uses of AI in the different stages of the criminal process from a country-comparative approach. It addresses the fundamental questions that this new technology raises when confronted with the guarantees of due process, fair trial, and other relevant human rights. It also presents the 32 resolutions that a team of twenty professors of criminal law, representing various legal traditions and parts of the world, have agreed upon to ensure that the use of AI is in line with the essential principles of criminal procedural law and with a fair justice system. Juliette Lelieur is a Professor of Criminal Law at the University of Strasbourg, France.

Aan winkelwagen toegevoegd

BACKSOON UNSUBSCRIBED

Wij gebruiken cookies.

We gebruiken cookies en andere volgtechnologieën om onze website te optimaliseren en uw ervaringen te verbeteren. Meer informatie vindt u in onze Cookieverklaring.

U kunt ook uw cookie-instellingen hier regelen.