Alle (2631)

Sensoa Vlaggensysteem jongeren - Reageren op seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van kinderen en jongeren | Erika Frans Thierry Franck Kristin Janssens Lou Repetur Carla Wingender Karen De Wilde | 9789044139648

Sensoa Vlaggensysteem jongeren - Reageren op seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van kinderen en jongeren | Erika Frans Thierry Franck Kristin Janssens Lou Repetur Carla Wingender Karen De Wilde | 9789044139648

 • Garant

€29.95

Auteurs: Erika Frans & Thierry Franck Met inhoudelijke bijdragen van: Kristin Janssens, Lou Repetur, Carla Wingender, Karen De Wilde ISBN: 9789044139648 Het Sensoa Vlaggensysteem helpt om seksueel gedrag van kinderen en jongeren eerlijk te beoordelen en er gepast op te reageren. Maar je kan het Vlaggensysteem ook gebruiken om met kinderen en jongeren het gesprek aan te gaan over welk seksueel gedrag wel en niet oké is. Centraal in het Sensoa Vlaggensysteem staan zes criteria voor gezond seksueel gedrag. Die bieden begeleiders, kinderen en jongeren houvast bij het beoordelen van seksueel gedrag, en dus ook bij de reactie daarop. Bovendien kunnen die criteria een leidraad vormen voor het eigen seksueel gedrag. In dit boek wordt het Vlaggensysteem uitgelegd en onderbouwd. Er is ook een hoofdstuk gewijd aan begeleiderscompetenties en er staan cases in om met het team aan de slag te gaan rond seksueel (grensoverschrijdend) gedrag. In hoofdstuk zes van dit boek zijn 43 kaarten opgenomen waarop concrete situaties staan afgebeeld van seksueel gedrag van kinderen en jongeren. Elke situatie wordt beoordeeld aan de hand van zes criteria voor gezond seksueel gedrag. Op basis van die beoordeling wordt een pedagogische reactie gesuggereerd.

Aan winkelwagen toegevoegd

 Betekenisvol leren onderwijzen op de werkplekleeromgeving | Herman Popeijus & Jeannette Geldens | 9789044125207

Betekenisvol leren onderwijzen op de werkplekleeromgeving | Herman Popeijus & Jeannette Geldens | 9789044125207

 • Garant

€35.00

Auteurs: Herman Popeijus & Jeannette Geldens (Red.) ISBN: 9789044125207 2009 - 359 pagina's De kwaliteit van leraren is bepalend voor de kwaliteit van het onderwijs. Daarom is het van groot belang dat lerarenopleidingen samen met hun partnerscholen, de aanstaande leraren op een zo goed mogelijke manier voorbereiden op hun loopbaan. Dit boek biedt een inhoudelijke en praktische leidraad bij de conceptuele ondersteuning van ontwikkelingen gericht op het (leren) onderwijzen in de werkplekleeromgeving binnen het primair basisonderwijs. De auteurs pleiten uitdrukkelijk voor een adequate aansluiting tussen onderwijspraktijk en onderwijsonderzoek om de kwaliteit van die ontwikkelingen te borgen. In een eerste deel wordt gekeken naar de bevindingen van dit onderzoek; in het tweede wordt nagegaan hoe die inhoudelijke resultaten concreet in de praktijk van de opleiding en het lesproces ingezet kunnen worden. Ten slotte reikt een kennisbank begrippen en instrumenten aan die opleiders en (toekomstige) leraren, maar ook het management kunnen helpen bij de verdere ontwikkeling van hun onderwijspraktijk. Het onderzoek naar de onderwijsontwikkelingen is tot stand gekomen in samenspraak met docenten en onderzoekers van de lerarenopleiding en van verschillende universiteiten en met de teams van partnerscholen, waarbij zowel aanstaande leraren als studenten van universiteiten zijn betrokken.

Aan winkelwagen toegevoegd

ECG uit of in het hoofd | Erik Andries Roland Stroobandt Fons Verdonck Jan De Pooter Fons Sinnaeve | 9789044139594

ECG uit of in het hoofd | Erik Andries Roland Stroobandt Fons Verdonck Jan De Pooter Fons Sinnaeve | 9789044139594

 • Garant

€78.00

Auteur: Erik Andries, Roland Stroobandt, Fons Verdonck, Jan De Pooter & Fons Sinnaeve ISBN: 9789044139594 2024 - 656 pagina's - 7e druk Het ECG - elektrocardiogram - is een onmisbare schakel in de klinische praktijk die ook in de toekomst fascinerende ontwikkelingen zal kennen. Cardiologie kan niet zonder het ECG. In de polikliniek, de spoedopname, CCU - Coronary Care Unit - en de afdeling intensieve zorgen blijkt snel dat er geen alternatief voorhanden is. Te vaak wordt de morfologie van ECG-afwijkingen uit het hoofd gememoriseerd. Kennis zonder begrijpen mist efficiëntie. Dit boek stelt het ECG begrijpbaar voor op drie niveaus: - omschrijving van het vectorieel verloop van de- en repolarisatie; - wijzigingen in de actiepotentialen die aan de basis liggen van de veranderingen in de vectoren; - veranderingen in de ionenkanalen die op hun beurt verantwoordelijk zijn voor de veranderingen in de actiepotentialen. Precies deze drietrapspresentatie maakt deze publicatie uniek in haar soort. Ze is niet alleen bestemd voor artsen, maar ook voor paramedici. Wijlen Dr. Erik Andries, cardioloog, was oprichter en emeritus diensthoofd van het Cardiologisch Centrum van het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis in Aalst. Wijlen Prof. Dr. Roland Stroobandt, cardioloog, was buitengewoon docent aan de KULeuven, academisch consulent aan de Universiteit Gent en cardioloog in het AZ Damiaan in Oostende. Prof. Dr. Jan De Pooter, cardioloog, is als elektrofysioloog verbonden aan het UZ Gent. Prof. Dr. Fons Verdonck doceerde fysiologie aan de Universiteit Leuven en de Universiteit Leuven Campus Kortrijk. Prof. Ing. Fons Sinnaeve was docent meet- en regeltechniek en medische elektronica aan de KULeuven Campus Vives Oostende.

Aan winkelwagen toegevoegd

Stemstoornissen - Handboek voor de klinische praktijk | Marc De Bodt, Louis Heylen, Fons Mertens, Jan Vanderwegen en Paul Van de Heyning | logopedie NKO KNO taalstoornis | 9789044132441

Stemstoornissen - Handboek voor de klinische praktijk | Marc De Bodt, Louis Heylen, Fons Mertens, Jan Vanderwegen en Paul Van de Heyning | logopedie NKO KNO taalstoornis | 9789044132441

 • Garant

€50.40

Auteurs: Marc De Bodt, Louis Heylen, Fons Mertens, Jan Vanderwegen en Paul Van de Heyning ISBN: 9789044132441 2015 - 490 pagina's Dit boek is bedoeld voor logopedisten en NKO-artsen met bijzondere interesse voor het onderzoek en de behandeling van stemstoornissen. Voor studenten biedt dit boek een volledig referentiekader van alle relevante aspecten van de stemzorg. Voor professionelen is het een handig naslagwerk waarvan de volledige inhoud aangepast werd aan het ICF-referentiekader, de actueel geldende internationale richtlijnen en ‘best clinical practices’. Een trefwoordregister werd in deze editie toegevoegd. Het referentiekader van de auteurs is duidelijk multidisciplinair: medische en logopedische aspecten worden geïntegreerd tot één geheel zoals in de klinische praktijk. Diagnostische en therapeutische procedures worden kritisch benaderd en geconcretiseerd aan de hand van typische zorgpaden en casuïstiek. Marc De Bodt is logopedist en doctor in de medische wetenschappen. Hij is hoofd van het Universitair Revalidatiecentrum voor Communicatiestoornissen aan het UZ Antwerpen en hoofddocent aan de Universiteit Antwerpen. Daarnaast is hij gastprofessor aan de opleiding logopedische en audiologische wetenschappen van de Universiteit Gent, onder meer voor het vak stemstoornissen, en co-organisator van de postacademische vorming stemstoornissen. Louis Heylen is logopedist en doctor in de medische wetenschappen. Hij is voormalig diensthoofd en adviseur van de Dienst Logopedie KMSL te Turnhout en directeur van de Centra voor Ambulante Revalidatie van Turnhout, de Zuiderkempen en Mechelen, en van het revalidatiecentrum voor Niet-Aangeboren Hersenletsels te Turnhout. Hij is auteur van een groot aantal publicaties rond onder meer stem, stotteren, taal, afasie en wetgeving. Hij was achtereenvolgens bestuurslid en voorzitter van de Belgische Beroepsvereniging voor Logopedisten (1973-1980), en voorzitter en gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (1980-2013). Daarnaast is hij al vele jaren co-organisator van de postacademische vorming stemstoornissen. Fons Mertens is logopedist en voormalig adviseur van de Dienst Logopedie KMSL te Turnhout. Hij bouwde een jarenlange expertise op in de behandeling van stemstoornissen en is betrokken bij talrijke onderzoeken en projecten op het vlak van stem. Daarnaast is hij al vele jaren co-organisator van de postacademische vorming stemstoornissen. Jan Vanderwegen is NKO- en revalidatiearts met bijzondere interesse in stem- en slikstoornissen. Hij is actief betrokken bij de Dysphagia Research Society en de Belgian Society for Swallowing Disorders. Hij consulteert in het UMC Sint-Pieter (Brussel) en doceert Anatomie en Fysiologie aan de Thomas More hogeschool (Antwerpen). Paul Van de Heyning is gewoon hoogleraar en diensthoofd van de afdeling NKO Hoofd- en Halschirurgie van het UZ Antwerpen. Hij bouwde de stemkliniek van het UZA tot een belangrijk referentiecentrum.

Aan winkelwagen toegevoegd

Het nieuwe onbehagen in de cultuur (Reeks Psychoanalyse en Cultuur, nr. 2) | Mark Kinet, Marc De Kesel & Sjef Houppermans | 9789044128161

Het nieuwe onbehagen in de cultuur (Reeks Psychoanalyse en Cultuur, nr. 2) | Mark Kinet, Marc De Kesel & Sjef Houppermans | 9789044128161

 • Garant

€25.60

Auteurs: Mark Kinet, Marc De Kesel & Sjef Houppermans ISBN: 9789044128161 2011 - 223 pagina's Ruim tachtig jaar geleden en precies midden in het interbellum verscheen een van Freuds meest gelezen essays: Het onbehagen in de cultuur (1929/1930). De boodschap is nogal pessimistisch: ‘Het oogmerk dat de mens ‘gelukkig’ is, komt in het plan van de ‘schepping’ niet voor.’ Freud beklemtoont herhaaldelijk het transhistorisch karakter van dit onbehagen. Het is toe te schrijven aan onbewuste schuldgevoelens als onvermijdelijk nevenproduct van de cultuur. De menselijke conditie heeft onvermijdelijk te lijden onder de tegenstelling tussen beschaving en seksualiteit. Bovendien zijn er onderliggende en interne spanningsverhoudingen tussen libido en zelfbehoud, lustprincipe en realiteitsprincipe, liefde en destructie, Eros en Thanatos. De prijs die we voor onze cultuur betalen is het verlies van geluk dat het gevolg is van (onbewust) schuldgevoel. Een tragische visie op de menselijke conditie is en blijft tot vandaag kenmerkend voor de psychoanalytische visie. Een categoraal onderscheid tussen normaal en abnormaal bestaat niet, psychopathologie is voornamelijk te begrijpen als de uitvergroting van algemeen menselijke problemen, de mens is innerlijk verdeeld en leeft in een niet op te heffen disharmonie met zichzelf en met de natuur. In dit boek komen verschillende (cultuur)filosofische en psychoanalytische stemmen aan het woord die Freuds tekst tegen het licht houden van de actuele psychoanalyse en de hedendaagse cultuur. Versnellingsstress, globalisering, consumptiekapitalisme, postmodernisme, neoliberalisme en meritocratie, de cultus van de zelfonthulling, virtuele realiteit, simulatie en cyborgatie zijn slechts enkele van de huidige gegevens. Wat valt er dientengevolge over het nieuwe onbehagen te zeggen? Neemt het ten gevolge van gewijzigde culturele omstandigheden en gevoeligheden andere gedaanten aan? Met bijdragen van Lieven De Cauter, Marc De Kesel, Joke J. Hermsen, Dominiek Hoens, Sjef Houppermans, Mark Kinet, Michel Thys, Paul Verhaeghe, Peter Verstraten.

Aan winkelwagen toegevoegd

 De bedrieger bedrogen (Reeks Psychoanalyse en Cultuur, nr. 3) | Mark Kinet, Marc De Kesel & Sjef Houppermans | 9789044129571

De bedrieger bedrogen (Reeks Psychoanalyse en Cultuur, nr. 3) | Mark Kinet, Marc De Kesel & Sjef Houppermans | 9789044129571

 • Garant

€32.50

Auteurs: Mark Kinet, Marc De Kesel & Sjef Houppermans (Red.) ISBN: 9789044129571 Dromen doen we altijd, overal en allemaal. We dromen overdag, we dromen ’s nachts en in zekere zin ligt de droom zelfs als een verzonken continent achter en onder ons wakend leven. Gewoonlijk weten we wel dat we dromen maar dikwijls weten we niet wat we dromen. Of we willen het niet geweten hebben. Volgens sommigen is een ietwat provocatieve definitie van normaliteit iemand die denkt dat dromen helemaal geen betekenis hebben. Alleszins doet de droom veel vervagen van wat in de werkelijkheid (?) onderscheiden wordt. Zo bijvoorbeeld het verschil tussen ziek en gezond. We dromen immers allemaal neurotische, psychotische en/of perverse dromen. Dromen zetten zodoende het verschil tussen normaal en abnormaal op losse schroeven. En hoeveel misdaden hebben we in onze dromen al niet gepleegd? Is het wel terecht dat we op vrije voet zijn? Horen we niet veeleer thuis in de gevangenis? En zijn onze dromen niet stuk voor stuk kunstwerken waaruit blijkt dat er een ongekende goddelijke Schepper huist in het diepst van onze gedachten? Kunnen vele culturele creaties omgekeerd dan ook niet als een droom gelezen en geïnterpreteerd worden? In dit boek worden dromen in psychoanalyse en cultuur onder de loep gehouden door een brede schare van Vlaamse en Nederlandse contribuanten uit de klinische, culturele en/of filosofische wereld. Resultaat is een waaier van perspectieven waarvan gehoopt wordt dat ze de dromen van lezers helpen te meubileren en het bekijken en beluisteren van artefacten helpen verbreden en verdiepen. Met bijdragen van Marc De Kesel, Marc Hebbrecht, Sjef Houppermans, Mileen Janssens, Joannes Késenne, Mark Kinet, Corine Kisling, Tinka Prast, Leo Ruelens, Walter Schönau, Rico Sneller, Trees Traversier, Ludi Van Bouwel, Paul Verhuyck, Marc Verminck en Peter Verstraten.

Aan winkelwagen toegevoegd

Interviewing manual for inspections and audits | Tom Willems | 9789046612453

Interviewing manual for inspections and audits | Tom Willems | 9789046612453

 • Maklu

€39.00

Auteur: Tom Willems ISBN: 9789046612453 2024 - 172 pagina's The Manual provides a synthesis of the author’s best knowledge as to what research recommends as best practice in conducting (investigative) interviews, transposed to inspection and audit. It builds on investigation-, intelligence- and negotiation literature, often drawing from the same insights in psychology, criminology and communication theory. Whilst the Manual was written to address recurring challenges expressed during his training of auditors and inspectors, it aims to be relevant for any professional interviewer. Rather than finding the correct, particular answer to a case example, it embraces the concept of expertise, that is: extracting by analogical reasoning, the underlying, more abstract insight(s), to be used when facing similar situations later. Tom Willems is a senior investigator of fraud and corruption. He has conducted administrative and criminal investigations for national and international authorities throughout his career, and has been a trainer on interviewing almost from the start. He is lecturer on investigative interviewing at the International Anti-corruption Academy in Austria and member of the International Investigative Interviewing Research Group. He authored a book and several articles on interviewing in fraud and corruption cases, and is currently PhD-candidate at the University of Luxembourg on the same topic.

Aan winkelwagen toegevoegd

Statistische managementtechnieken | Jacques Van Der Elst | bedrijfskunde | 9789046612255

Statistische managementtechnieken | Jacques Van Der Elst | bedrijfskunde | 9789046612255

 • Maklu

€69.95

Auteur: Jacques Van Der Elst ISBN: 9789046612255 2024 - 612 pagina's “Statistische managementtechnieken” bestudeert statistische methoden die gebruikt worden om een aantal bedrijfsvraagstukken mee op te lossen. De behandelde theorie ter zake wordt verduidelijkt aan de hand van praktijkvoorbeelden. Excel-software wordt toegepast om het statistisch rekenwerk zoveel als mogelijk te beperken en daardoor meer de nadruk te kunnen leggen op de interpretatie van de berekende resultaten. In een bijlage achteraan hebben we een groot aantal oefeningen met oplossingen opgenomen. Een apart boek met deze oefeningen en oplossingen kan ook worden verkregen. Het boek is bedoeld voor het hoger onderwijs in de bedrijfskunde en ook het bedrijfsleven. dr. Jacques Van Der Elst is doctor in business administration (Newport University CA, USA, State approved ,1994), master in accountancy (VLEKHO), master in financieel management van ondernemingen (VLEKHO) ,gediplomeerde in de boekhoudkundige expertise (LETHAS), gegradueerde in de boekhouding (Hogere Handelsleergangen SINT-GABRIEL-instituut) en gewezen IAB-accountant. Hij bekleedde meerdere financiële directiefuncties in grote ondernemingen en was als accountant gerechtsdeskundige bij diverse Rechtbanken van Koophandel. Bij dit boek hoort ook een boek met oefeningen en oplossingen: https://www.maklugarant.eu/nl/products/details/statistische-managementtechnieken-oefeningen-en-oplossingen-jacques-van-der-elst-9789046612262-319548 Jacques Van Der Elst doceerde zowel op academisch als hogeschoolniveau en gaf vakken zoals statistiek, financiële wiskunde, financieel management, financiële analyse, beleggingsleer, bedrijfseconomie en cost accounting. De auteur was ook lid van het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten (IAB). Meer dan 20 jaar is hij bij het IAB jurylid geweest van de eindexamencommissies. Zijn vele publicaties situeren zich in de domeinen van de toegepaste wiskunde, het financieel management, de bedrijfseconomie en de accountancy.

Aan winkelwagen toegevoegd

De retoriek van waanzin - Taalhandelingen, onbetrouwbaarheid, delirium en de waanzinnige ik-verteller (Academisch Literair, nr. 3) | Lars Bernaerts | 9789044126839

De retoriek van waanzin - Taalhandelingen, onbetrouwbaarheid, delirium en de waanzinnige ik-verteller (Academisch Literair, nr. 3) | Lars Bernaerts | 9789044126839

 • Garant

€39.00

Auteur: Lars Bernaerts ISBN: 9789044126839 De retoriek van waanzin is een literatuurwetenschappelijke studie over waanzinnige vertellersfiguren in moderne literatuur. Zogenaamd gestoorde vertellers herinneren ons door hun wartaal en waanvoorstellingen aan de creatieve kracht van taal en verbeelding. Daarbij maken ze de kracht van literatuur tastbaar. Tegelijk komen de fictionele krankzinnigen in aanvaring met maatschappelijke normen en de uitdragers ervan. Ze confronteren ons dan ook met de conventionele grond van onze interpretaties. Moeten we waanzinnige vertellers als onbetrouwbare figuren beschouwen, of reiken ze ons nieuwe inzichten aan? In dit boek onderzoekt Lars Bernaerts die problematiek door een analyse van waanzinnige vertellers en hun retoriek. Hij gaat in op de beelden van waanzin die in literatuur vaak gebruikt worden en ontwerpt een kader om de taal van de ik-vertellers nauwkeurig te analyseren. Dat model bestaat uit verteltheorie, theorieën van narratieve onbetrouwbaarheid en de theorie van taalhandelingen. Met voorbeelden uit de Nederlandse literatuur en uit de westerse literaire canon wordt een en ander aanschouwelijk gemaakt. Ten slotte presenteert deze studie een zorgvuldige en vernieuwende lectuur van drie romans: Waarom ik niet krankzinnig ben van Maurits Dekker, De man die zijn haar kort liet knippen van Johan Daisne en De verwondering van Hugo Claus. GPRC – Guaranteed Peer Reviewed Content Reeks Academisch Literair 1.*Een hoopje vuil in de feestzaal. Facetten van het proza van Willem Elsschot / Koen Rymenants 2.*Gedeelde kennis. Literatuur en wetenschap in Nederland van Darwin tot Einstein (1860-1920) / Mary Kemperink 3.*De retoriek van waanzin - Taalhandelingen, onbetrouwbaarheid, delirium en de waanzinnige ik-verteller / L. Bernaerts 4.*Geestelijke lenigheid. De relatie tussen literatuur en natuurwetenschap in het werk van Frederik van Eeden en Felix Ortt, 1880-1930 / Leonieke Vermeer 5.*Het discours van de kritiek / P. Verstraeten 6.*Celan auseinandergeschrieben / Carl De Strycker 7.*Lezer, er zijn ook Belgen / Floor Van Renssen 8.*Overleven in verhalen: van ooggetuigen naar 'jonge wilden'. Joodse schrijvers over de Shoah / Elrud Ibsch 9.*De foute oorlog. Schuld en nederlaag in het Vlaamse proza over de Tweede Wereldoorlog / Jan Lensen 10.*Publieksliteratuur uit Vlaanderen tijdens het interbellum.Een pedagogisch project / Bram Lambrecht 11.*De fonograaf en de grammofoon in de Nederlandstalige literatuur. (1877-1935) / Tom Willaert 12.*Outsiderliteratuur. "Waanzinnige" auteurs in het Nederlands- en Frantalige discours na 1960 / Arnout de Cleene 13.*Ontregeling en vermoeden. Ironie en de moderne Nederlandse roman / Kees de Graaf 14.*Tegen het verzinnen. Documentair proza in de Nederlandstalige literatuur van de lange jaren zestig / Lieselot De Taeye

Aan winkelwagen toegevoegd

Absenteïsme bij de Belgische geïntegreerde politie - Een statistische analyse | L’absentéisme à la police intégrée belge - Une analyse statistique | Celien De Stercke Jelle Janssens | 9789046611968

Absenteïsme bij de Belgische geïntegreerde politie - Een statistische analyse | L’absentéisme à la police intégrée belge - Une analyse statistique | Celien De Stercke Jelle Janssens | 9789046611968

 • Maklu

€39.00

Auteurs: Celien De Stercke & Jelle Janssens ISBN: 9789046611968 2024 - 190 pagina's Ziekteverzuim leidt tot een effectief capaciteitsverlies bij de Belgische politie van 3.600 leden per jaar. Ondanks de enorme inspanningen om jaarlijks ongeveer 1.600 politiemensen aan te werven, schatten de politievakbonden een algemeen tekort van 5.000 personen. In dit cijfer is het ziekteverzuim niet meegerekend. Het is dus belangrijk om aandacht te schenken aan human resources binnen de Belgische politie, met inbegrip van het absenteïsme. Hoewel deze conclusie al werd benadrukt door politici en (politie)organisaties, werd absenteïsme tot op heden niet onderzocht binnen de Belgische geïntegreerde politie. Dit boek overbrugt dit hiaat door een empirisch kwantitatief antwoord te bieden op de volgende vragen: “hoe manifesteert afwezigheid zich binnen de Belgische geïntegreerde politie en welke factoren beïnvloeden het fenomeen?”. Van industriële wetenschappen tot criminologie, Celien De Stercke (UGent) had altijd al een grote belangstelling voor data en statistiek. Dankzij de samenwerking met de Medische Dienst van de Federale Politie kreeg ze de kans haar kwantitatieve vaardigheden in de verf te zetten. Momenteel doctoreert Celien op het kruispunt van haar technische en sociale achtergrond, zijnde cyberfenomenen op de grens tussen criminaliteit en oorlog, en hoe deze aan te pakken. Jelle Janssens is professor criminologie aan de UGent en verricht onderzoek naar het bredere veiligheidsbeleid, georganiseerde criminaliteit en politie. Les absences maladie entraînent une perte de capacité effective de la police belge de 3 600 membres par an. Malgré les efforts considérables déployés pour recruter environ 1 600 policiers par an, les syndicats de police estiment qu’il manque 5 000 personnes. Ce chiffre ne tient pas compte des congés de maladie. Il est donc important de prêter attention aux ressources humaines au sein de la police belge, y compris à l’absentéisme. Bien que cette conclusion ait déjà été soulignée par les politiciens et les organisations (policières), l’absentéisme n’a pas été étudié au sein de la police intégrée belge jusqu’à présent. Cet ouvrage comble cette lacune en apportant une réponse quantitative empirique aux questions suivantes: “Comment l’absentéisme se manifeste-t-il au sein de la police intégrée belge et quels sont les facteurs qui influencent ce phénomène?”. Des études industrielles à la criminologie, Celien De Stercke (l’Université de Gand) a toujours eu un intérêt marqué pour les chiffres et les statistiques. Sa collaboration avec le service médical de la police fédérale lui a donné l’occasion de mettre en valeur ses compétences quantitatives. Actuellement, Celien travaille à l’intersection de sa formation technique et sociale, à savoir les cyberphénomènes à la frontière entre le crime et la guerre, et la réponse à y apporter. Jelle Janssens est professeur de criminologie à l’Université de Gand et conduit des recherches sur la gouver

Aan winkelwagen toegevoegd

BACKSOON UNSUBSCRIBED

Wij gebruiken cookies.

We gebruiken cookies en andere volgtechnologieën om onze website te optimaliseren en uw ervaringen te verbeteren. Meer informatie vindt u in onze Cookieverklaring.

U kunt ook uw cookie-instellingen hier regelen.