Alle (2631)

Professionele leergemeenschappen - Van theorie naar praktijk | Fred Huijboom Ellen Rusman Pierre van Meeuwen Marjan Vermeulen | PLG | 9789044139679

Professionele leergemeenschappen - Van theorie naar praktijk | Fred Huijboom Ellen Rusman Pierre van Meeuwen Marjan Vermeulen | PLG | 9789044139679

 • Garant

€18.00

Auteurs: Fred Huijboom, Ellen Rusman, Pierre van Meeuwen & Marjan Vermeulen (red.) ISBN: 9789044139679 Zowel vanuit de wetenschap als de onderwijspraktijk is sinds het einde van de jaren 90 veel aandacht voor Professionele Leergemeenschappen (PLG’s). Een PLG is een vorm van gezamenlijk leren op de werkplek, wat leidt tot verbetering van de onderwijspraktijk en het leren van leerlingen. In het Nederlandse onderwijs is een PLG inmiddels een bekend begrip. De grote belangstelling voor PLG’s heeft ook een nadeel. Als je je niet verdiept in de kenmerken van een PLG en alle samenwerkingsverbanden een PLG noemt, dan zullen de voordelen uitblijven. Inflatie van de term PLG ligt op de loer. De kans is dan groot dat alweer een ‘veelbelovende onderwijsvernieuwing’ niet bijdraagt aan het beloofde doel. Dit boek beschrijft op basis van literatuur en onze onderzoeksopbrengsten wat een PLG is, hoe die zich binnen de complexe context van een school kan ontwikkelen en welke factoren daarop van invloed zijn. Dit leidt tot praktische handreikingen, hoe een PLG op een school kan worden ingevoerd, ontwikkeld en begeleid. Kortom, een boek voor PLG-deelnemers, PLG-begeleiders en schoolleiders, met een stevige theoretische onderbouwing en een vertaalslag naar de onderwijspraktijk, die toepassing in de eigen school mogelijk maakt.

Aan winkelwagen toegevoegd

De begroting van de Europese Unie. Alles wat u moet weten over de opstelling, de goedkeuring, de ontvangsten en de uitgaven van Europa | Herman Matthijs | 9789046612491

De begroting van de Europese Unie. Alles wat u moet weten over de opstelling, de goedkeuring, de ontvangsten en de uitgaven van Europa | Herman Matthijs | 9789046612491

 • Maklu

€35.00

Auteur: Herman Matthijs ISBN: 9789046612491 222 pagina's - 2024 Dit boek behandelt de begroting van de Europese Unie. De EU neemt meer en meer maatregelen die impact hebben op ons dagelijks leven en het instrument om dit allemaal te betalen is de Europese begroting. Deze publicatie is een combinatie van de administratief-juridische theorie gekoppeld aan de begrotingspraktijk. Het boek geeft een overzicht van de manier waarop de EU-begroting is opgesteld, alsook de begrotingsprocedure (voorbereiding, goedkeuring en uitvoering). Daarnaast beantwoordt deze publicatie de vraag waar het geld van Europa vandaan komt en waar het naartoe gaat met zijn uitgaven. Het boek gaat ook in op de Europese financiering van de politieke partijen en stichtingen. Tevens behandelt dit werk de financiële en beleidsrelaties met de EFTA-landen en zodoende gaat het in op de Europese Economische Ruimte. Ten slotte kijkt deze publicatie ook naar de ruimte: de rol van de EU-begroting inzake ruimtevaart en de financiering van de ESA worden ook belicht in dit boek over de Europese begroting. Prof. Dr. Herman Matthijs doceert als gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel. Hij publiceerde tientallen boeken en artikels over overheidsbegrotingen. Vele masterproeven zijn via hem gepasseerd over het thema van de overheidsbegrotingen. Sinds 2006 zetelt hij in de Hoge Raad van Financiën en daarnaast is hij lid van het Vlaams schuldcomité. In het verleden was hij ook censor bij de Nationale Bank van België. Hij is een gevraagd spreker betreffende het thema van de openbare financiën.

Aan winkelwagen toegevoegd

Sociologen over onderwijs - Inzichten, praktijken en kritieken | Jannick Demanet Mieke Van Houtte Marc Vermeulen | 9789044139471

Sociologen over onderwijs - Inzichten, praktijken en kritieken | Jannick Demanet Mieke Van Houtte Marc Vermeulen | 9789044139471

 • Garant

€43.00

Auteurs: Jannick Demanet, Mieke Van Houtte & Marc Vermeulen (red.) ISBN: 9789044139471 2024 - 454 pagina's Dit boek biedt sociologische beschouwingen over het onderwijs. Een dertigtal gerenommeerde onderwijswetenschappers presenteert een breed scala aan inzichten en maakt duidelijk dat een sociologische kijk op onderwijs een vruchtbare en onmisbare aanvulling vormt op allerlei andere perspectieven. Daarmee is het boek een aanrader voor iedereen die betrokken is bij onderwijs, van de student die wat verder gevorderd is , tot onderwijsprofessionals die zich willen verdiepen in de maatschappelijke betekenis van hun werk. Ook wie beroepshalve bezig is met de inrichting van onderwijs (directeur, bestuurder, beleidsbeïnvloeder, ambtenaar, politicus) doet er goed aan dit boek te lezen. De inzichten blijken opvallend goed bruikbaar in de analyse van de complexiteit waar het moderne onderwijsstelsel zich voor gesteld ziet. Zowel de situatie in Nederland als in Vlaanderen wordt daarbij in beeld gebracht. Jannick Demanet is hoofddocent aan de Vakgroep Sociologie van de Universiteit Gent en lid van de onderzoeksgroep CuDOS - Cultural Diversity: Opportunities & Socialization. Zijn onderzoek spitst zich toe op sociale ongelijkheid doorheen schoolloopbanen, gelinkt met attitudes en gedrag, vanuit een focus op contextuele verschillen tussen onderwijssystemen en schoolcontexten. Mieke Van Houtte is hoogleraar aan de Vakgroep Sociologie van de Universiteit Gent en hoofd van de onderzoeksgroep CuDOS – Cultural Diversity: Opportunities & Socialization. Haar onderzoek concentreert zich op schooleffecten en gelijke kansen. Ze is lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. Marc Vermeulen is hoogleraar onderwijssociologie aan Tilburg University. Binnen het onderwijs richt hij zich op toegepast onderzoek op het gebied van het onderwijsstelsel en de relatie met omliggende sociale en economische systemen, onder meer: lerarentekort, maatschappelijke opbrengsten van onderwijs en bestuurlijk inrichten.

Aan winkelwagen toegevoegd

Galênos van Pérgamon: Ars Medica. Nederlandse vertaling van Galênos' Ars medica met annotaties en een introductorische commentaar | Jan Godderis | 9789044124477

Galênos van Pérgamon: Ars Medica. Nederlandse vertaling van Galênos' Ars medica met annotaties en een introductorische commentaar | Jan Godderis | 9789044124477

 • Garant

€39.50

Auteur: Jan Godderis ISBN: 9789044124477 2009 - 296 pagina's In dit boek wordt een geannoteerde en becommentarieerde Nederlandse vertaling gepresenteerd van het traktaat Ars medica (Téchnê iatrikê) van Galênós van Pérgamon (129-216 n. Chr.). Weinig artsen hebben een zó verstrekkende invloed gehad als deze beroemde Hellenistische arts. Zijn gedachtegoed heeft vanaf het jaar 300 na Chr. de geneeskunde in de Byzantijnse wereld overheerst. Het heeft insgelijks, middels multipele vertalingen van zijn traktaten, op de wereld van de Islam, en vanaf de twaalfde tot de zeventiende eeuw evenzeer op de West-Europese geneeskunde een persoonlijke en zelfs zeer nadrukkelijke stempel gedrukt. Zijn latere volgelingen hebben, vermits ze bij herhaling alleen maar Galênós’ conclusies hebben doorgegeven en het door hem voorgelegd empirisch bewijsmateriaal en de hierbij gehanteerde procedures onbesproken hebben gelaten, (wellicht ongewild) een bijdrage geleverd tot het totstandkomen van een beeld van Galênós als “dogmatisch en autoritair theoreticus”, die een verlammende rem op de ontwikkeling van het medisch denken zou hebben gezet tot aan het begin van de Renaissance. Recent hebben tal van geleerden, vooral sinds het herontdekken van heel wat van zijn werken in Arabische vertaling, een bijdrage geleverd tot zijn (volstrekt legitieme) rehabilitatie als arts, filosoof, grammaticus én ethicus. De Ars medica is een van de belangrijkste werken die Galênós uit zijn schrijfhout heeft laten komen. Dit traktaat is op late leeftijd tot stand gekomen, vermoedelijk na 193, en verschaft een opsomming van de meest essentiële elementen uit zijn ziekteleer. Het heeft, gezien de talrijke verwijzingen naar andere galenische geschriften, zowel het karakter van een “introductie” (eisagôgê) tot zijn volumineus oeuvre als van een beknopte inhoud (súnopsis) van zijn talrijke bevindingen inzake de humane pathologie. De Ars medica werd door medische studenten gebruikt vanaf de vierde eeuw en maakte in de twaalfde eeuw deel uit van de Articella, het complex samenraapsel van medische teksten die in de Middeleeuwen en Renaissance de eigenlijke basis hebben gevormd van het universitair medisch curriculum. Jan Godderis is gewoon hoogleraar aan de Faculteit der Geneeskunde van de K.U.Leuven. Hij doceert er de vakken psychiatrie, geschiedenis van de geneeskunde en cultuurgeschiedenis van de seksualiteit. Van hem verschenen onder meer: Gerontopsychiatrie (1985), Galenos over psychische stoornissen (1988), Bijdragen tot de geschiedenis van de begripsontwikkeling in de psychiatrie en de geneeskunde (1990), Handboek geriatrische psychiatrie (cs., 1992), “Een arts is vele andere mensen waard”. Inleiding tot de antieke geneeskunde (1999

Aan winkelwagen toegevoegd

Situatiebewustzijn. Alert voor de dreigingen in je omgeving | Kim Covent Wesley De Smet | 9789046612460

Situatiebewustzijn. Alert voor de dreigingen in je omgeving | Kim Covent Wesley De Smet | 9789046612460

 • Boekenpodium

€35.00

Auteur: Kim Covent & Wesley De Smet ISBN: 9789046612460 Reeks Counterplay 2 2024 - 138 pagina's In een wereld waarin elke seconde telt en elke beslissing een verschil kan maken tussen leven en dood, is het begrijpen van je omgeving van essentieel belang. Voor eerstelijnsmedewerkers uit de veiligheids- en hospitalitysector is dit een dagelijkse realiteit. Maar hoe goed begrijpen we onze omgeving echt? En nog belangrijker, hoe kunnen we onze situational awareness verbeteren om effectiever te reageren op onverwachte situaties? Dit boek wil deze vragen beantwoorden en je begeleiden naar een dieper begrip van situatiebewustzijn. We beloven niet alleen inzicht te geven in de fundamenten van situatiebewustzijn, maar ook praktische strategieën en oefeningen aan te reiken om de vaardigheden van jou en je team te verbeteren. Met spellen en denkoefeningen dagen we je uit om je observaties aan te scherpen en je reactietijd te verkleinen, zodat je beter voorbereid bent op mogelijke dreigingen in je omgeving. Of je nu een hotelreceptionist bent die verantwoordelijk is voor de veiligheid van gasten, een brandweerman die snel moet reageren op noodsituaties, of een bewakingsagent die op ronde is in een museum of een havensite, de principes van situatiebewustzijn zijn universeel toepasbaar. Met de juiste training en oefening kunnen we werken aan preventie en veiligheid in onze omgeving. Kim Covent is adviseur bij de Gentse lokale politie en heeft intussen meer dan 14 jaar ervaring in communicatie en beleid op het lokale niveau. Als internationale spreker geeft ze voordrachten en opleidingen over observatietechnieken, non-verbale communicatie en proactieve beveiliging. Ze zet in op gamification en action learning bij het spotten en begrijpen van afwijkend gedrag en de voorbereidingen van een criminele aanval. Wesley De Smet, CPP, is afdelingshoofd Facilitair beheer in het Gentse Museum voor Schone Kunsten. Hij is een expert in museumbeveiliging en crisismanagement en werkte eerder als consulent veiligheid & welzijn, preventieadviseur en noodplanningsambtenaar bij verschillende overheidsdiensten.

Aan winkelwagen toegevoegd

De verbindende kwaliteit van beeldende therapie. Effecten van beeldende therapie in de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. Introductie van een beeldende therapievragenlijst | Suzanne Haeyen | 9789044127973

De verbindende kwaliteit van beeldende therapie. Effecten van beeldende therapie in de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. Introductie van een beeldende therapievragenlijst | Suzanne Haeyen | 9789044127973

 • Garant

€49.00

Auteur: Suzanne Haeyen ISBN: 9789044127973 2011 - 304 pagina's Mensen met persoonlijkheidsproblematiek worstelen vaak met tal van problemen. Zij hebben meestal last van wisselende stemmingen en zijn een speelbal van hun emoties. Impulsen hebben regelmatig de overhand ten opzichte van hun gedachten waardoor allerlei (zelf-) destructief gedrag voor problemen zorgt. Het zelfbeeld is vaak instabiel, diffuus, onderhevig aan bovengenoemde stemmingen en is dus ook ‘ontregeld’. Beeldende therapie wordt regelmatig gegeven aan cliënten met persoonlijkheidsproblematiek met als doel om door middel van beeldend werk(en) veranderings-, ontwikkelings-, regulatie- en/of acceptatieprocessen op gang te brengen. De kracht van het beeldende medium is gelegen in het feit dat het gaat om de ervaring, de handeling en/of om het scheppende karakter. Het beeldend werken kan zo diverse functies vervullen. Dit boek beschrijft de bevindingen van een gericht, kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar de effecten van beeldende therapie. Beschreven wordt dat gevonden en vastgesteld is dat beeldende therapie zich kenmerkt door een verbindende kwaliteit. Beeldende therapie verbindt de meer cognitieve processen, van gedachten en van woorden, aan de diepere, non-verbale gevoels- of ervaringslagen, waar met praten soms te snel aan wordt voorbij voorbijgegaan. Cliënten komen op een uitgebreide en invoelbare wijze aan het woord over hun ervaringen met beeldende therapie door treffende citaten en samenvattende teksten. Door de foto’s van hun beeldend werk geven de cliënten de lezers van dit boek letterlijk en figuurlijk een beeld van wat hen bezighield. Deze beelden maken inzichtelijk wat de kracht is van het beeldend werken en hoe dit je kan raken, als cliënt of als lezer van dit boek. Ook in die zin is het beeldend werk emotieverbindend! Onderzoek is belangrijk omdat het onderbouwde inzichten oplevert, niet alleen over de werking en de kracht van beeldende therapie maar ook ten behoeve van de verdere ontwikkeling van het vak. De nu gepresenteerde onderzoeksresultaten sluiten dan ook aan bij de huidige ontwikkelingen in het werkveld om werk te maken van het `evidence based’ en `practice based’ onderbouwen van therapeutische interventies en therapeutisch aanbod. Dit boek bevat naast het bovenstaande ook een specifiek beeldend therapeutische vragenlijst, de BTV-PS b/c, die in dit onderzoek werd ontwikkeld om de effecten van de therapie te onderzoeken. Deze vragenlijst is te gebruiken om de resultaten van en de waardering voor de beeldende therapie te monitoren. Suzanne Haeyen, MATh, is beeldend therapeut en voorzitter van de leerkring Vaktherapie bij GGNet, bij `Scelta, expertisecentrum voor persoonlijkheidsproblematiek’ in Apeldoorn en Nijmegen. Ze is ook coördinator Inhoud en hoofddocent bij de Deeltijdopleiding Creatieve Therapie van Hogeschool Arnhem Nijmegen. Zij heeft diverse publicaties op haar naam staan over beeldende therapie bij persoonlijkheidsstoornissen.

Aan winkelwagen toegevoegd

Hier staan we voor! Levensbeschouwingen over cruciale ethisch-maatschappelijke thema's (Reeks: Sociale Wetenschappen - Kruispunten nr. 3) | Christian Van Kerckhove, Joris Van Poucke & Eva Vens | 9789044132380

Hier staan we voor! Levensbeschouwingen over cruciale ethisch-maatschappelijke thema's (Reeks: Sociale Wetenschappen - Kruispunten nr. 3) | Christian Van Kerckhove, Joris Van Poucke & Eva Vens | 9789044132380

 • Garant

€35.90

Auteurs: Christian Van Kerckhove, Joris Van Poucke & Eva Vens (red.) ISBN: 9789044132380 Zeven verschillende levensbeschouwingen geven hun visie op enkele actuele heikele thema’s. Specialisten en vertegenwoordigers van het hindoeïsme, boeddhisme, jodendom, katholicisme, protestantisme, de islam en het vrijzinnig humanisme verwoorden hun standpunt inzake de oorsprongsvraag, holebiseksualiteit en het huwelijk, abortus en euthanasie. Het vertrekpunt is hoe verdraagzaamheid kan worden bevorderd zonder de diversiteit te onderdrukken. De centrale vraag is dus: hoe kan elke levensbeschouwing tot haar ‘recht’ komen en dit binnen de context van een niet-discriminerende samenleving? Dit kan pas wanneer men de loopgraven verlaat en aan de samenleving deelneemt met respect voor de anderen vanuit een oprecht erkennen en uitspreken van de eigen waarden en standpunten. Om die reden zijn de thema’s zorgvuldig uitgekozen. Het zijn terecht onderwerpen waarover maatschappelijk een al dan niet verdoken discussie bestaat, maar die nooit echt in het publieke debat aan de oppervlakte komen. Deze publicatie wil daarin verandering brengen. Christian Van Kerckhove is coördinator van het expertisecentrum Mix!t, forum voor studie, documentatie en vorming rond samen/leven, Faculteit Mens en Welzijn van de Hogeschool Gent. Hij doceert filosofie en sociale filosofie en ethiek aan deze faculteit en is (co)promotor van diverse onderzoeks-projecten. Hij is tevens voorzitter van de Opleidingscommissie Sociaal Werk aan diezelfde faculteit. Joris Van Poucke is bachelor in de psychologie, master in de wijsbegeerte en deed aanvullende studies communicatiewetenschappen. Hij werkt als wetenschappelijk medewerker bij het expertisecentrum Mix!t. Hij is lid van het Centrum voor Kritische filosofie bij de Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap van de Universiteit Gent. Eva Vens is maatschappelijk assistent en master in de vergelijkende cultuur-wetenschappen. Ze is verbonden aan de Opleiding Sociaal Werk, Faculteit Mens en Welzijn van de Hogeschool Gent. Ze is lid van de coördinatieraad van Mix!t. Ze doceert culturele antropologie en is (co)promotor van diverse onderzoeks-projecten.

Aan winkelwagen toegevoegd

De bedrijfsrevisor en AML: actualia, vraagstukken en vooruitzichten – Le réviseur d'entreprises face au blanchiment de capitaux: actualités, enjeux et perspectives – ICCI 2024-1 | Bartholomeeusen de Bonhome Delcourt Dupont | 9789046612361

De bedrijfsrevisor en AML: actualia, vraagstukken en vooruitzichten – Le réviseur d'entreprises face au blanchiment de capitaux: actualités, enjeux et perspectives – ICCI 2024-1 | Bartholomeeusen de Bonhome Delcourt Dupont | 9789046612361

 • Maklu

€45.00

Auteur: A. Bartholomeeusen, O. de Bonhome, M. Delcourt, T. Dupont, P. Hofströssler, A. Lecocq, K. Meskens, W. Rutsaert, P. Van Impe ISBN: 9789046612361 Al meer dan drie decennia is de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme een prioriteit voor overheden en beroepsbeoefenaars. De auteurs onderzoeken de contexten waarin producten en diensten in verschillende sectoren zouden kunnen worden misbruikt voor het witwassen van geld of de financiering van terrorisme. Het onderzoekt ook in detail de rol van bedrijfsrevisoren in het preventief antiwitwasdispositief, met name hun verplichting om vermoedens van witwassen te melden aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI). Het werpt tevens een licht op de uitdagingen waarmee bedrijfsrevisoren in deze context worden geconfronteerd. Gevalsstudies belichten de verschillende technieken die door witwassers worden gebruikt in sectoren die als risicovoller voor het beroep worden beschouwd. Andere regelgevingen, met betrekking tot het register van uiteindelijke begunstigden en de bescherming van klokkenluiders, worden ook uitvoerig besproken, wat een volledig overzicht biedt van de instrumenten die beschikbaar zijn in deze strijd. Het boek benadrukt daarenboven het toenemende belang van internationale samenwerking in de strijd tegen het witwassen van geld, evenals de implicaties van de herziening van de regels van de Europese Unie inzake de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Het is een waardevol instrument voor iedereen die betrokken is bij de strijd tegen het witwassen van geld, alsmede voor degenen die geïnteresseerd zijn in de rol van bedrijfsrevisoren en de bijbehorende regelgeving. Depuis plus de trois décennies, la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme est devenue une priorité pour les autorités et les professionnels. Les auteurs explorent les contextes dans lesquels les produits et services de divers secteurs pourraient être exploités à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Il examine également en détail le rôle des réviseurs d’entreprises dans le dispositif préventif anti-blanchiment, notamment leur obligation de signaler les soupçons de blanchiment à la Cellule de traitement des informations financières (CTIF). Il éclaire également les lecteurs sur les défis rencontrés par les réviseurs d’entreprises dans ce contexte. Des études de cas mettent en lumière les différentes techniques utilisées par les blanchisseurs dans des secteurs considérés comme plus risqués pour la profession. D’autres réglementations, concernant le registre des bénéficiaires effectifs et la protection des lanceurs d’alerte, sont également examinées en détail, offrant un aperçu complet des outils disponibles dans cette lutte. L’ouvrage souligne également l’importance croissante de la coopération internationale dans la lutte contre le blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.

Aan winkelwagen toegevoegd

Btw-eetjes deel 26 | Stefan Ruysschaert Véronique De Vulder | 9789046612484

Btw-eetjes deel 26 | Stefan Ruysschaert Véronique De Vulder | 9789046612484

 • Maklu

€45.00

Auteur: Véronique De Vulder, Stefan Ruysschaert ISBN: 9789046612484 2024 - 320 pagina's Dit boek vormt intussen reeds het zesentwintigste in de reeks succesrijke handboeken Btw-eetjes. Het is geen klassiek btw-handboek. Dit zesentwintigste deel bevat opnieuw een aantal in de praktijk voorkomende btw-problemen waarop het antwoord niet onmiddellijk te vinden is in een klassiek btw-handboek. Het gaat om praktische vragen waarmee elke accountant of advocaat in zijn/haar fiscale praktijk vroeg of laat geconfronteerd wordt. Het gaat daarbij soms om schijnbaar eenvoudige vragen maar waar men toch vaak het antwoord schuldig blijkt te zijn of twijfelt. Deze btw-eetjes werden zoals in de vorige delen op een bondige en aantrekkelijke wijze weergegeven waardoor men snel vindt wat men zoekt. Het antwoord op de vraag wordt telkens bondig en klaar geformuleerd zonder aan inhoudelijke kwaliteit en volledigheid in te boeten. Stefan Ruysschaert is econoom (UGent) en actuaris (VUB) en werkt als adviseur bij de FOD Financiën. Hij is auteur van talrijke bijdragen op fiscaal vlak in toonaangevende tijdschriften en boeken. Hij is o.a. redactielid van Taxwin en het Tijdschrift Huur. Hij is professor aan de faculteit Economie van de UGent, vakgroep Accountancy, bedrijfsfinanciering en fiscaliteit waar hij het vak btw doceert. Hij is ook gastdocent aan de Hogeschool Gent en de Fiscale Hogeschool (Odisee). Véronique De Vulder is master in de handels- en financiële wetenschappen, optie accountancy en bestuurder van Interaccounts bv. Haar activiteiten situeren zich in de totale begeleiding van kmo-vennootschappen, zowel op boekhoudkundig en fiscaal vlak als op het vlak van de interne organisatie, overdracht en waardering.

Aan winkelwagen toegevoegd

 Empathie. Hoeksteen of struikelblok in psychoanalytische psychotherapie (Reeks psychoanalytisch Actueel, nr. 8) | Marc Hebbrecht & Ingrid Demuynck | psychoanalyse | 9789044122992

Empathie. Hoeksteen of struikelblok in psychoanalytische psychotherapie (Reeks psychoanalytisch Actueel, nr. 8) | Marc Hebbrecht & Ingrid Demuynck | psychoanalyse | 9789044122992

 • Garant

€17.00

Auteurs: Marc Hebbrecht & Ingrid Demuynck (red.) ISBN: 9789044122992 2008 - 132 pagina's Empathie is etymologisch afkomstig van het Griekse 'en' en 'patheia' en betekent aangedaan zijn door wat er in een ander gebeurt. Het is een complex concept, zowel verwant met als verschillend van andere psychoanalytische concepten zoals identificatie, concordante tegenoverdracht, attunement, containment, sharing, rapport, steun. Empathie verwijst naar het vermogen zich in de plaats te stellen van de ander, empathie is meeleven met en voelen wat de ander voelt. Empathie is een fenomenologisch en een psychotherapeutisch concept maar het blijft de vraag of empathie verzoenbaar is met analytische neutraliteit. Vaak in het begin van hun carrière gaan psychotherapeuten er ten onrechte vanuit dat empathie de garantie betekent voor therapeutisch succes en dat dit de noodzakelijke en voldoende voorwaarde vormt voor het welslagen van een therapie. Empathie is in de eerste plaats een intermenselijke vaardigheid die zich in de loop van het leven progressief ontwikkelt. In de cognitieve psychologie is vooral het ontwikkelingstraject van de empathie tijdens de lagere schoolperiode beschreven, in de psychodynamische psychologie komen eerder de voorlopers van de empathie-ontwikkeling èn de conflicten rondom empathie in de adolescentie aan bod. Ook uit het psychotherapieonderzoek komt empathie naar voor als een belangrijke variabele. Op basis van meta-analyses van outcome-onderzoek blijken specifieke behandelvormen en technieken slechts maximaal vijftien procent van de outcome variantie te verklaren. Zij liggen hiermee in een nek-aan-nek race met de placebo-effecten 'verwachting, hoop en geloof in verandering'. Veertig procent is toe te schrijven aan factoren buiten de therapie zoals spontaan herstel, toevallige factoren in het leven van de cliënt en sociale ondersteuning. De overige dertig procent tenslotte is toe te schrijven aan 'gemeenschappelijke factoren', dit zijn relatiefactoren die in de meeste therapieën een rol spelen, zoals: empathie, betrokkenheid, aanvaarding van de cliënt, eigenschappen van cliënt en therapeut en van de therapeutische alliantie. Empirisch onderzoek van de jaren 1950 tot nu heeft aangetoond dat empathie tussen zeven en tien procent van de outcome variantie verklaart: minstens evenveel en waarschijnlijk meer dan het percentage dat verklaard wordt door specifieke interventies. In het boek wordt de betekenis van het concept 'empathie' voor de psychotherapie genuanceerd belicht. Er gaat veel aandacht naar het belang van empathie in psychoanalytische psychotherapie. Het geheel wordt geïllustreerd met klinische gevallen. Ook de neurobiologische aspecten en de ontwikkelingsgeschiedenis van empathie worden beschreven. In een apart hoofdstuk wordt de centrale rol van empathie in de experiëntiële psychotherapie belicht. Aan dit boek hebben gerenommeerde en internationaal bekende psychoanalytici en psychotherapeuten meegewerkt.

Aan winkelwagen toegevoegd

BACKSOON UNSUBSCRIBED

Wij gebruiken cookies.

We gebruiken cookies en andere volgtechnologieën om onze website te optimaliseren en uw ervaringen te verbeteren. Meer informatie vindt u in onze Cookieverklaring.

U kunt ook uw cookie-instellingen hier regelen.