Alle (2653)

Getting to Grips with Grammar - A Shortcut to English Grammar | Nadine Van den Eynden Morpeth & Raf Erzeel | 9789044139600

Getting to Grips with Grammar - A Shortcut to English Grammar | Nadine Van den Eynden Morpeth & Raf Erzeel | 9789044139600

  • Garant

€29.00

Auteur: Nadine Van den Eynden Morpeth & Raf Erzeel ISBN: 9789044139600 2024 - 292 pagina's Is it possible to master the basics of English grammar and to learn how to build correct complex sentences without drowning in too much abstract theory? The authors of this book believe it is. Getting to Grips with Grammar offers you the tools to do so. The book provides insight into the building blocks of English grammar and into the various word categories. It explains complex matters such as the tenses and modality in a transparent way and it shows you how to make your syntax more sophisticated. It also contains exercises, answers, and concise explanations. Its target audience is wide and varied, including professionals who need English in a business context, EFL students in secondary and tertiary education, students majoring in subjects other than English who are required to write papers or give presentations in English, and both teachers of English and native speakers simply seeking to revise their grammar. Nadine Van den Eynden Morpeth is an assistant professor of English at KU Leuven. Her academic career spans nearly four decades and also includes working at the Université Catholique de Louvain and for the University of Limerick (external examiner). Grammar, writing, oral proficiency skills, and business communication are her main areas of expertise. Her work with university students and private clients has given her profound insight into their specific needs in terms of grammar. Raf Erzeel is a linguist who has recently retired from KU Leuven. He taught English in higher education for nearly forty years, focusing, among other things, on pronunciation, oral proficiency, discourse analysis, translation, and the practical application of grammar. During his long career, he acquired considerable experience in teaching English as a foreign language, taking pleasure in and learning from the interaction with his students.

Aan winkelwagen toegevoegd

Epidemieën, hun impact en hun bestrijding. - Een historisch overzicht met actualiteitswaarde (Cahiers GGG, Geschiedenis van de Geneeskunde en Gezondheidszorg nr. 15) | Cornelis van Tilburg & Vincent Van Roy | 9789044137903

Epidemieën, hun impact en hun bestrijding. - Een historisch overzicht met actualiteitswaarde (Cahiers GGG, Geschiedenis van de Geneeskunde en Gezondheidszorg nr. 15) | Cornelis van Tilburg & Vincent Van Roy | 9789044137903

  • Garant

€30.00

Auteurs: Cornelis van Tilburg & Vincent Van Roy ISBN: 9789044137903 Nooit eerder heeft een pandemie een zo grote invloed gehad op de wereldbevolking als geheel als de COVID-19-pandemie, ook wel bekend als de coronapandemie. Sinds de uitbraak eind 2019 in China – vandaar het getal 19 – zijn reeds miljoenen mensen gestorven, maar het zijn vooral de maatregelen die de regeringen hebben genomen die ons dagelijks leven hebben beïnvloed: het verplicht dragen van mondkapjes, reis- en recreatieverboden en het nagenoeg onmogelijk maken van contact met andere mensen die niet bij ons thuis wonen. Nog altijd domineert de berichtgeving van deze ziekte het dagelijks nieuws. Toch is dit niet de eerste pandemie die de wereld getroffen heeft, verre van dat. Sinds de ‘pest’ van Athene, 2500 jaar geleden – de eerste epidemie die schriftelijk is vastgelegd – is de wereld regelmatig opgeschrikt door weer nieuwe ziekten en epidemieën, meestal afkomstig van elders, die soms hele continenten konden treffen. Vaak werd daarbij een nog groter deel van de bevolking getroffen dan in onze huidige pandemie. Desastreus was de ‘Zwarte Dood’, de beruchte pestepidemie die Europa rond het midden van de veertiende eeuw trof; soms stierf het grootste deel van de bevolking in een gebied uit. De indianen werden veel meer getroffen door mazelen dan Spaanse zwaarden; de Europeanen op hun beurt – zij het op kleinere schaal – door syfilis. Ruim honderd jaar geleden veroorzaakte de Spaanse Griep (die overigens niet in Spanje is begonnen) meer slachtoffers dan de Eerste Wereldoorlog. In dit boek komen deze epidemieën aan bod. Vanuit verschillende gezichtspunten worden ze besproken: de symptomen, de aanvankelijke machteloosheid, de maatregelen van de regeringen, het uiteindelijke succes van de geneeskunde en de nasleep. We weten nu dat niet Apollo, Asklepios of God maar virussen verantwoordelijk zijn voor deze pandemie, maar het heeft eeuwen geduurd voordat we dit inzicht hadden. Tegenwoordig lijkt de COVID-19-pandemie op zijn retour: de cijfers dalen en maatregelen worden versoepeld, maar de belangrijkste reden is dat er steeds meer mensen gevaccineerd zijn. Vaccinatie is een uitvinding die dateert uit het eind van de achttiende eeuw en werd vanaf 1800 met succes overal toegepast. Ook nu. Cornelis van Tilburg is classicus aan de Universiteit Leiden, waar hij werkzaam is als onderzoeker bij Griekse en Latijnse Talen en Culturen. Naast zijn onderzoek naar verkeerscirculatie en stadshygiëne in de Grieks-Romeinse wereld is hij eindredacteur van de cahierreeks Geschiedenis van de Geneeskunde en Gezondheidszorg. Vincent Van Roy is historicus. Hij specialiseerde zich tijdens zijn doctoraatsonderzoek in de medische geschiedenis, meer specifiek de circulatiemechanismen van medische kennis doorheen de vroegmoderne periode. Hij is redactiecoördinator van de cahierreeks Geschiedenis van de Geneeskunde en Gezondheidszorg en actief medewerker in het Antwerpse Museum Lambotte.

Aan winkelwagen toegevoegd

De medische renaissance anders bekeken (1400-1600) (Cahiers GGG - Geschiedenis van de Geneeskunde en Gezondheidszorg, nr. 5) | Ivo De Leeuw, Cornelis van Tilburg en Vincent Van Roy | 9789044133950

De medische renaissance anders bekeken (1400-1600) (Cahiers GGG - Geschiedenis van de Geneeskunde en Gezondheidszorg, nr. 5) | Ivo De Leeuw, Cornelis van Tilburg en Vincent Van Roy | 9789044133950

  • Garant

€27.70

Auteurs: Ivo De Leeuw, Cornelis van Tilburg en Vincent Van Roy (Red.) ISBN: 9789044133950 De ‘renaissance’ is een grote culturele beweging die ontstond in Italië in de veertiende en vijftiende eeuw. Zeker de aankomende zestiende eeuw gold als de ultieme eeuw van de ‘wedergeboorte’. Terwijl de term veelal met betrekking tot het artistieke milieu wordt gehanteerd, spreekt men in de evolutie van het denken en de geesteswetenschappen ook vaak van het parallelle ‘humanisme’. Het collectieve denken verschoof meer naar de kracht van het individu, het paradigma van het ‘godsbeeld’ zou plaatsmaken voor het ‘mensbeeld’, dat een universeel karakter moest uitstralen. De hierbij geformuleerde denkbeelden worden in dit cahier enigszins bijgesteld om de lezer zo tot nieuwe inzichten te bewegen. De medische renaissance anders bekeken (1400-1600) kenmerkt zich door een steeds wederkerend spanningsveld tussen continuïteit en een soort van discontinuïteitsdenken. Als het ware een tweeopdeling. Enerzijds prescriptieve kennis, die vaak letterlijk werd overgeleverd en niet-zelden klakkeloos werd overgenomen. Anderzijds de propositionele kennis, die voortborduurde op nieuwe ideeën en kennis, niet-zelden ontleend uit empirie en een eerste aanzet tot wetenschappelijk experiment. Beide tendensen konden naast elkaar bestaan, maar raakten vaak in elkaar vervlochten. Deze these lijkt aannemelijker te zijn dan een strikte dichotomie op het spanningsveld te blijven verdedigen. Aan de hand van de hier geformuleerde, onderbouwde hypothesen kan de lezer zijn eigen conclusies trekken. Afhankelijk van zijn achtergrond en intentie kunnen ze nogal uiteenlopend zijn. Dit lijkt ons echter veeleer een troef dan een ‘handicap’, temeer omdat op die manier het debat in de cultuur- en medische geschiedenis levendig blijft. Prof. dr. Ivo De Leeuw, emeritus aan de universiteit Antwerpen, bekleedde verscheidene wetenschappelijke functies op het gebied van de geneeskunde in onder andere België, de VS en Groot-Brittannië. Hij is topgespecialiseerd in de medische geschiedenis van grote Italiaanse families uit de renaissance. Hij publiceerde verschillende artikelen en boeken. Dr. Cornelis van Tilburg, classicus, is verbonden aan de Universiteit Leiden. Hij publiceerde onder meer over verkeer en stadshygiene in het Romeinse Rijk en is eindredacteur van de cahierreeks Geschiedenis van de Geneeskunde en Gezondheidszorg. Dr. Vincent Van Roy, historicus, specialiseert zich in allerlei medisch-historische onderwerpen, geschiedenis van lichaam en geest en hospitaalgeschiedenis. In die hoedanigheid fungeert hij ook als secretaris van de vereniging Hospitium en is hij redactiecoördinator van de Cahierreeks Geschiedenis van de Geneeskunde en Gezondheidszorg.

Aan winkelwagen toegevoegd

Lichaamskwalen en hun verzorging: van Karel de Grote tot de Eerste kruistocht (768-1099) (Cahiers GGG - Geschiedenis van de Geneeskunde en Gezondheidszorg, nr. 6) | Johan R. Boelaert | 9789044134759

Lichaamskwalen en hun verzorging: van Karel de Grote tot de Eerste kruistocht (768-1099) (Cahiers GGG - Geschiedenis van de Geneeskunde en Gezondheidszorg, nr. 6) | Johan R. Boelaert | 9789044134759

  • Garant

€25.60

Auteur: Johan R. Boelaert ISBN: 9789044134759 Op medisch-historisch vlak is de periode tussen Karel de Grote (768) en het einde van de eerste kruistocht (1099) vaak onderbelicht. Dit werk verhelpt hieraan. De ruim 330 jaar van dit onderzoek zijn in twee verdeeld: de bloeitijd van de Karolingers (768-879) en de twee eerste eeuwen van hun afstammelingen, met name de Vlaamse graven (880-1099). In twee derden van de gekende aandoeningen van de Karolingische vorsten, laten de bronnen toe een ziektediagnose te stellen of te benaderen. Karel de Grote en zijn opvolgers gaven aan de geestelijkheid de opdracht de ziekenzorg te organiseren. De bronnen lichten ons behoorlijk in over de zorg van de zieke geestelijken, maar veel minder over die van de zieke leken. Omdat het westen toen niet meer beschikte over de voornaamste medische traktaten uit de oudheid, kon de geneeskunde weinig of niet deel uitmaken van de Karolingische renaissance. Daarna komen de aandoeningen van de Vlaamse graven en hun naasten aan bod, met onder meer de steenziekte van Arnulf I de Grote, een mogelijk leprageval in zijn omgeving, de fatale ziekte van zijn zoon Boudewijn III, alsook het levenseinde van koningin Mathildes echtgenoot. Ten slotte worden de toenmalige behandelingsvormen overlopen, inclusief de miraculeuze genezingen, soms onder de vorm van slaapgenezing of van duivelbanning. Deze bovennatuurlijke genezingen genoten toen meer belangstelling dan de natuurlijke genezingskunst.

Aan winkelwagen toegevoegd

Tijdgenoten uit de leefwereld van Andreas Vesalius (Cahiers GGG - Geschiedenis van de Geneeskunde en Gezondheidszorg, nr. 11) | Robrecht van Hee Maurits Biesbrouck | 9789044136432

Tijdgenoten uit de leefwereld van Andreas Vesalius (Cahiers GGG - Geschiedenis van de Geneeskunde en Gezondheidszorg, nr. 11) | Robrecht van Hee Maurits Biesbrouck | 9789044136432

  • Garant

€31.50

Auteurs: Robrecht van Hee & Maurits Biesbrouck ISBN: 9789044136432 Dit cahier wordt gevormd door een aantal bijdragen, die alle betrekking hebben op de figuur van de Brusselse anatoom en chirurg Andries van Wesel of Vesalius (1514-1564). De bundel vormt daarmee een waardige opvolger van het eerder – in 2014 – uitgegeven cahier nr.4, gewijd aan de Kunst van Vesalius, dat ter gelegenheid van Vesalius’ 500-jarige geboorte werd gepubliceerd.Vele Europese wetenschappers hebben sedertdien verder onderzoek verricht met betrekking tot het leven en werk van onze befaamde landgenoot, die terecht als Vader der Anatomie wordt geduid.Deze interesse leidde tot vele nieuwe initiatieven, waaronder dit nieuwe Vesaliusboek. Het leeuwendeel is van de hand van de befaamde Vlaamse Vesalius-kenners Maurits Biesbrouck, Omer Steeno en Theo Goddeeris, samen door Theo Dirix bestempeld als ‘Cerberus’ van Vesalius. Werkten naast dit viertal ook mee aan deze bundel: Robrecht Van Hee, Francis Van Glabbeek en Jacqueline Vons, die allen internationaal zeer gewaardeerd worden. Zij zijn er samen in geslaagd om hier wederom, net als in 2014, een fraaie bundeling van onuitgegeven en boeiend nieuw materiaal over Vesalius bij mekaar te brengen. De bijdragen beschrijven het medische denken van Vesalius en zijn tijdgenoten. De artikelen werden chronologisch samengesteld, zodat de leefwereld van Andries van Wesel vanaf zijn opleiding tot aan zijn dood ten volle tot uitdrukking kon worden gebracht.Robrecht Van Hee studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Gent. Hierna bekwaamde hij zich tot chirurg in Breda en Nijmegen, waar hij promoveerde tot doctor in de Geneeskunde. Als hoogleraar Chirurgie en Medische geschiedenis aan de Universiteit van Antwerpen, was hij vooral werkzaam in de Transplantatie- en Endocriene heelkunde. Daarnaast wijdde hij zich aan medisch-historisch onderzoek, in het bijzonder van de Lage Landen in de 16de eeuw. Hij is auteur van meer dan 400 publicaties en redacteur van meerdere tijdschriften.Dr. Maurits Biesbrouck, geboren in 1946 te Roeselare, was als geneesheer diensthoofd klinischebiologie in het Stedelijk Ziekenhuis van die stad en adjunct-hoofdgeneesheer-directeur van de Dienst voor het Bloed. Hij heeft een levenslange belangstelling voor Vesalius en publiceerde recent een Nederlandse vertaling van het eerste boek van de Fabrica 1543 en een jaarlijks bijgewerkte Vesaliusbibliografie.

Aan winkelwagen toegevoegd

 Leidinggevende, wie ben je? Postmoderne visie op leidinggeven in het onderwijs | Dolf van den Berg, Luc Stevens & Roland Vandenberghe | 9789044130706

Leidinggevende, wie ben je? Postmoderne visie op leidinggeven in het onderwijs | Dolf van den Berg, Luc Stevens & Roland Vandenberghe | 9789044130706

  • Garant

€30.90

Auteurs: Dolf van den Berg, Luc Stevens & Roland Vandenberghe ISBN: 9789044130706 In "Leidinggevende, wie ben je?" ontvouwen de auteurs een postmodern perspectief op leidinggeven. Het postmodernisme beziet de werkelijkheid als principieel chaotisch, waardoor planmatige en rationele oplossingen alleen niet langer toereikend zijn. De overmacht van logisch-rationele controlerende systemen is een probleem voor het onderwijs. Postmodernisten vragen aandacht voor het gegeven dat het individu tegenwoordig meer en meer op zichzelf is aangewezen. Zelfbevestiging en ontwikkeling van gevoelens van eigenwaarde houden verband met persoonlijke groei en welbevinden, in relatie tot de ander. Dit maakt 'herschepping' van het proces van leidinggeven hoogst noodzakelijk. Hiertoe worden in "Leidinggevende, wie ben je?" nieuwe basisprincipes ontwikkeld, resulterend in elf dimensies van excellent leiderschap. Aan de hand van onderzoeksdata, ontleend aan de Nederlandse en Vlaamse onderwijspraktijk, worden deze dimensies nader ingevuld. Hoe kun je je innerlijke kompas gebruiken? Hoe kun je de dingen doen die bij je passen? Hoe richt je je professionele leven in op een manier waar je blij van wordt? De huidige dominante politieke beheersstructuur in het onderwijs biedt nauwelijks ruimte voor het stellen van dergelijke dieperliggende, existentiële en morele vragen van deze tijd. Toch is het van groot belang er in onze scholen aandacht aan te besteden. Iedere leidinggevende, van teamleider tot en met bestuurder, zal vooral een bemiddelaar moeten zijn van de ontwikkeling van anderen, niet door wegen vrij te maken, maar door anderen in staat te stellen hun wegen vrij te maken. De leidinggevende speelt met de kern van zijn persoon-zijn een belangrijke rol. Hij is zijn eigen instrument. "Leidinggevende, wie ben je?" volgt op "Denk aan je mensen" (Van den Berg, 2007) en "Onderwijsinnovatie: geen verzegelde lippen meer" (Van den Berg, 2009). Rode draad in deze studies is de zoektocht naar onderwijs dat meer in overeenstemming is met de kenmerken van menselijke ontwikkeling. Samen vormen de studies een trilogie over onderwijs en innovatie ervan. Dolf van den Berg was hoogleraar Onderwijskunde aan de Radboud Universiteit te Nijmegen en als kerndocent verbonden aan TiasNimbas Business School van de Universiteit te Tilburg. Luc Stevens is emeritus hoogleraar Orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht en founding father van het NIVOZ. Hij ontwikkelde de succesvolle NIVOZ-trajecten Pedagogisch Leiderschap en Pedagogische Tact. Sinds 2008 is hij hoogleraar aan de Open Universiteit. Roland Vandenberghe is hoogleraar emeritus van de KU Leuven. Hij was het hoofd van het Centrum voor Onderwijsbeleid en -vernieuwing. Hij promoveerde in 1970 op een onderzoek over onderwijsvernieuwing in het Secundair Beroepsonderwijs. In 2010 werd hij Professor ad Honorem de la Facultad de Ciencias Humanas van de Universidad Catolica, Damaso A. Larranga in Montevideo.

Aan winkelwagen toegevoegd

Goed Bezig Check-up. Blijf aan het stuur van je werkleven staan | Veronika Wuyts | 9789044133820 |

Goed Bezig Check-up. Blijf aan het stuur van je werkleven staan | Veronika Wuyts | 9789044133820 |

  • Garant

€23.90

Auteur: Veronika Wuyts ISBN: 9789044133820 2016 - 177 pagina's De Goed Bezig Checkup is eigenlijk een eenvoudig concept: net zoals met de jaarlijkse tandarts en autocontroles, waarom niet ook de tijd nemen om jaarlijks zijn werkleven te checken? Wat doe ik? Waarom doe ik dat? Welke keuze maak ik? Hoe blijf ik tevreden? De reflectieoefeningen worden begeleid aan de hand van 3 stappen en met behulp van 8 wegwijzers. Eerst wordt een inventaris opgemaakt van de voorbije periode. Goed bezig? In de tweede stap wordt stilgestaan bij hoe we het (ook wel) zouden willen, waar we meer rekening willen mee houden en waarom. Dat gieten we in een belofte aan onszelf. Tenslotte beleven we in de derde stap wat we ons hebben voorgenomen. Anderen betrekken bij ons succes en on track blijven zijn dan nog meer aan de orde. Als bonus werden de wegwijzers herwerkt voor leidinggevenden zodat ze hun medewerkers kunnen inspireren en ondersteunen in hun jaarlijkse Goed Bezig Checkup. Dit boek is bedoeld voor mensen die vooruit willen in hun werkleven. Die niet als “slachtoffer” hun volgende stap willen laten afhangen van anderen maar weten dat zij de belangrijkste actor zijn in hun eigen verhaal. Die bereid zijn wat vroeger voor hen werkte maar nu niet meer zo succesvol is, te vervangen door nieuwe ideeën en hun “gouden kooi” durven te challengen. Die op die manier hun bijdrage willen leveren aan en voor een groter geheel. "Veronika ken ik al jaren als een topcoach. Ze heeft nu ook een uitstekend boek geschreven. De Goed Bezig Check-up biedt een inspirerende en praktische handleiding voor eenieder die bewust(er) wil stilstaan bij zijn/haar leven." Meredith Van Overloop, CEO van Triangis. "Ben ik wel goed bezig ? Om eerlijk te zijn: het is een vraag die ik me zelden expliciet stel. Zolang je graag doet wat je doet, en het gevoel hebt dat je op geregelde tijdstippen nog verrast wordt door je werk in het bijzonder en het leven in het algemeen, stel de vraag zich minder acuut. Rondom mij zie ik helaas teveel mensen die zich niet meer in fase voelen met hun werk aan de ene kant, en met een evenwichtig leven aan de andere kant. Ze hebben of ambities die ze niet kunnen of durven realiseren, of ze vinden de energie niet meer om wat hen verwacht wordt te doen, en er nog plezier aan te beleven ook. Veronika Wuyts reikt vragen en opstapjes aan omdat evenwicht terug te vinden. Bij momenten confronterend, bij momenten logisch klinkend. De finale boodschap is: neem je leven zélf in handen, voor een ander het voor jou doet. Ik maak altijd graag de vergelijking met iemand die in water of sneeuw aan het schuiven is. Wie zich dan schrap zet, riskeert iets te breken, wie soepel meegaat, komt misschien op onvermoede plekken. Een inspirerende gids zoals dit boek, helpt bij die zoektocht." Jan Hautekiet.

Aan winkelwagen toegevoegd

Slim onderpresteren aanpakken - Basisschooleditie Werkboek | Ophélie Desmet & Tania Gevaert | 9789044137217

Slim onderpresteren aanpakken - Basisschooleditie Werkboek | Ophélie Desmet & Tania Gevaert | 9789044137217

  • Garant

€17.40

Auteurs: Ophélie Desmet & Tania Gevaert ISBN: 9789044137217 2019 - 99 pagina's Slim onderpresteren aanpakken kan vanaf nu ook in de basisschool. Onderpresteren begint vaak al erg vroeg. Leerlingen gaan uitdagingen uit de weg en/of ze gedragen zich heel faalangstig. De auteurs hebben voor deze basisschooleditie een pakket ontwikkeld met oefeningen die de leerkracht of begeleider binnen en buiten de school kan inzetten. De Superhelden, Anna Angstige, Ulrike Uitsteller, Erik Eigenzinnige, Peter Perfectionist en Olivia Oogappel nemen leerkracht/begeleider en leerling mee in hun leefwereld. Ze vertellen over de moeite die ze hebben bij het leren én ze reiken heel wat tips aan. De Superhelden nodigen de leerling uit om zijn eigen verhaal te maken. Stap voor stap groeit de leerling in het slimmer aanpakken. Dit lespakket geeft de leerkracht/begeleider ruimte om eigen keuzes te maken in de oefeningen. Je kunt ermee werken in kleine groepjes (tot 8 deelnemers) en individueel. Het boek geeft ook de juiste omkadering en achtergrondinformatie en biedt zo handvatten om direct met de werkvormen aan de slag te gaan. Auteurs en ontwikkelaars drs. Ophélie Desmet en psychotherapeut Tania Gevaert zijn niet aan hun proefstuk toe. Eerder brachten zij 'Slim onderpresteren aanpakken' uit voor 14+ en hun begeleiders. In deze basisschooleditie werd gekozen voor een lespakket op maat van leerling en leerkracht. Ze werkten daarvoor samen met illustrator Seamoose. Eerste indrukken van lezers: "Die Superhelden! Ze nemen je écht mee." "Op maat van de leerkracht, kant-en-klaar." "Een mooi vervolg op de 14+ versie, aangepast aan de doelgroep." Ophélie Desmet is doctoraatskandidaat en onderzoeksassistent aan Purdue University (VS). Ze focust in haar onderzoek op onderpresteren en interventies om onderpresteren aan te pakken. Ophélie studeerde eerder aan KULeuven (master Opleidings- en onderwijskunde) en liep een jaar stage aan het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek (Radboud Universiteit, Nijmegen). Ophélie won al twee competitieve nationale prijzen in Amerika met haar onderzoek. Ze wordt gefinancierd door Purdue University (Dean's Doctoral) en heeft een onderzoeksbeurs van de American Psychological Foundation. Sinds kort kwam daar nog een 5-jarige funding bij van de Amerikaanse Federale Overheid. Ze zet haar onderzoek hiermee verder. Tania Gevaert studeerde aan Howest, KULeuven en Radboud Universiteit. Ze is psychotherapeut (Korzybski Instituut en AIHP), auteur en trainer. Tania heeft zich gespecialiseerd in hoogbegaafdheid en onderpresteren, ze is zaakvoerder van Samen Slimmer Groeien. Samen stichtten ze de vzw Steunpunt Onderpresteren en schreven ze twee boeken over dit thema: - Slim onderpresteren aanpakken (Gevaert & Desmet, 2014; uitg. Garant) - Slim onderpresteren aanpakken - Basisschooleditie (Desmet & Gevaert, 2019; uitg. Garant) Beide boeken helpen leerkrachten/begeleiders en hun leerling op weg naar beter presteren.

Aan winkelwagen toegevoegd

Panopticon - Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk - 2024 nr. 2 (Jaargang 45) | Student sekswerkers Vrouwen binnen de synthetische drugs -markt | 0201162182492

Panopticon - Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk - 2024 nr. 2 (Jaargang 45) | Student sekswerkers Vrouwen binnen de synthetische drugs -markt | 0201162182492

  • Maklu

€25.00

Auteurs: Antony Pemberton, Joyce Roeland, Pia Struyf, Sophia De Seranno, Charlotte Colman, Beatrijs Vanhooydonck & Pierre Van Renterghem, Ann De Buck, Lieven Pauwels, Ils Milis, Hilde Guffens, Laurence Nibelle, Thomas Maeseele, Patricia Vanderbauwhede, Ellen Lemahieu, Babette Truyers, Aurore Vanliefde, Sofie De Bus, Roel Reubens, Jan Naert, Ann De Buck, Lieven Pauwels & Maarten Colette ISBN: 0201162182492 Maart 2024 - 107 pagina's PANOPTICON 45 (2) Editoriaal/Editorial De vertaling van de victimologie: twee talen weten meer dan één? 139 Antony Pemberton Artikel/Article Beste rector, ze bestaan. Een internationale scoping review naar student sekswerkers 146 Joyce Roeland & Pia Struyf ‘Ik heb mijn mannetje moeten staan’: Een verkennende studie naar de betrokkenheid van vrouwen binnen de synthetische drugsmarkt in België 166 Sophia De Seranno & Charlotte Colman Rubriekteksten/Editorial Notes Opsporing en politie / Police and Investigation • De nieuwe DNA-wet: een grote stap voorwaarts voor het DNA-onderzoek in Belgische strafdossiers 182 Beatrijs Vanhooydonck & Pierre Van Renterghem Criminografie en Methodologie / Crime & Criminal Justice Statistics & Methodology • Pro-sociale preferenties gemeten aan de hand van games en gevalideerde meetschalen. Maakt de keuze van het meetinstrument een verschil 196 Ann De Buck & Lieven Pauwels Penologie en Victimologie / Penology and Victimology • Van gedetineerde naar bewoner. Van ‘cipier’ naar detentiebegeleider. Nieuwe kansen in het detentiehuis 206 Ils Milis, Hilde Guffens & Laurence Nibelle Forensisch Welzijnswerk & Forensische Geestelijke Gezondheidszorg / Forensic Social Work & Forensic Mental Health • Dakloosheid: van beheersen naar oplossen? De casus Gent 214 Thomas Maeseele, Patricia Vanderbauwhede & Ellen Lemahieu • De rol van de forensisch zorgpsychiater in genderbevestigende zorg bij gedetineerde transgender personen 218 Babette Truyers & Aurore Vanliefde Rondetafel/Round-table De relatie recht en pedagogie: een rondetafel discussie 225 Sofie De Bus, Roel Reubens & Jan Naert Boekbesprekingen/Book review Determined: a science of life without free will 236 Ann De Buck & Lieven Pauwels V13 243 Maarten Colette

Aan winkelwagen toegevoegd

Panopticon - Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk - 2024 nr. 1 (Jaargang 45) | Themanummer Internering | Liesbeth Naessens Sara Goossens Eric Maes Ciska Wittouck Marjolein De Pau Tom Vander Beken Bart Claes | 0201162182485

Panopticon - Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk - 2024 nr. 1 (Jaargang 45) | Themanummer Internering | Liesbeth Naessens Sara Goossens Eric Maes Ciska Wittouck Marjolein De Pau Tom Vander Beken Bart Claes | 0201162182485

  • Maklu

€25.00

Auteur: Marjolein De Pau, Ciska Wittouck, Tom Vander Beken, Wout De Ruyck, Bram Geusens, Manon Heyndrickx, Leen Cappon, Stéphanie Du Bois, Peter Dierinck, Leen De Roo, Alex Seys, Maite Van Berlamont, Kyra Verpraet, Femke Hanssens, Liesbeth Naessens, Sara Goossens, Lou Vanbeselaere, Joost Van Haelst, Elise Blondeel & Maarten Colette ISBN: 0201162182485 2024 - 138 pagina's Themanummer Internering Editoriaal/Editorial Internering: Aude Audenda 1 Marjolein De Pau, Ciska Wittouck & Tom Vander Beken Artikel/Article Psychodiagnostiek in het forensisch psychiatrische deskundigenonderzoek versus in forensisch psychiatrische zorginstellingen: Een casestudy in de medium-security unit van Zelzate 5 Wout De Ruyck, Bram Geusens, Manon Heyndrickx & Leen Cappon Een menswaardige begegening van personen met internering 27 Ciska Wittouck, Kurt Audenaert & Tom Vander Beken Tussen wal en schip: samen ruimte creëren. Kwartiermakend hulpverlenen in de praktijk 48 Stéphanie Du Bois, Peter Dierinck & Leen De Roo Motivatie als toegangsdrempel bij opgelegde hulpverlening. Enkele bedenkingen op basis van het werken met cliënten met een verstandelijke beperking 62 Alex Seys Het realiseren van een breed forensisch (psychiatrisch) zorgcircuit: Wat leren Nederland en Noorwegen ons? 80 Leen Cappon, Maite Van Berlamont, Kyra Verpraet & Femke Hanssens Rondetafel/Round-table Internering: Een spiegel voorgehouden door ervaringsdeskundigen en praktijkwerkers 102 Ciska Wittouck, Liesbeth Naessens & Sara Goossens Rubriekteksten/Editorial Notes Internationaal en Europees Strafrecht en Mensenrechten / International and European Criminal Law, and Human Rights Law • Rechtspraakoverzicht van het Europees Hof van Justitie met betrekking tot het Europees onderzoeksbevel 2020-2023 114 Lou Vanbeselaere Jeugdrecht en Jeugdhulp / Juvenile Justice and Youth Care • Geïnterneerde kinderbeschermingssystemen in Europa 128 Joost Van Haelst • Voorstelling jaarverslag 2023 131 Elise Blondeel Boekbesprekingen/Book review De duivel in elk van ons 135 Maarten Colette

Aan winkelwagen toegevoegd

BACKSOON UNSUBSCRIBED

Wij gebruiken cookies.

We gebruiken cookies en andere volgtechnologieën om onze website te optimaliseren en uw ervaringen te verbeteren. Meer informatie vindt u in onze Cookieverklaring.

U kunt ook uw cookie-instellingen hier regelen.