Maklu (749)

Statistische managementtechnieken | Jacques Van Der Elst | bedrijfskunde | 9789046612255

Statistische managementtechnieken | Jacques Van Der Elst | bedrijfskunde | 9789046612255

  • Maklu

€69.95

Auteur: Jacques Van Der Elst ISBN: 9789046612255 2024 - 612 pagina's “Statistische managementtechnieken” bestudeert statistische methoden die gebruikt worden om een aantal bedrijfsvraagstukken mee op te lossen. De behandelde theorie ter zake wordt verduidelijkt aan de hand van praktijkvoorbeelden. Excel-software wordt toegepast om het statistisch rekenwerk zoveel als mogelijk te beperken en daardoor meer de nadruk te kunnen leggen op de interpretatie van de berekende resultaten. In een bijlage achteraan hebben we een groot aantal oefeningen met oplossingen opgenomen. Een apart boek met deze oefeningen en oplossingen kan ook worden verkregen. Het boek is bedoeld voor het hoger onderwijs in de bedrijfskunde en ook het bedrijfsleven. dr. Jacques Van Der Elst is doctor in business administration (Newport University CA, USA, State approved ,1994), master in accountancy (VLEKHO), master in financieel management van ondernemingen (VLEKHO) ,gediplomeerde in de boekhoudkundige expertise (LETHAS), gegradueerde in de boekhouding (Hogere Handelsleergangen SINT-GABRIEL-instituut) en gewezen IAB-accountant. Hij bekleedde meerdere financiële directiefuncties in grote ondernemingen en was als accountant gerechtsdeskundige bij diverse Rechtbanken van Koophandel. Bij dit boek hoort ook een boek met oefeningen en oplossingen: https://www.maklugarant.eu/nl/products/details/statistische-managementtechnieken-oefeningen-en-oplossingen-jacques-van-der-elst-9789046612262-319548 Jacques Van Der Elst doceerde zowel op academisch als hogeschoolniveau en gaf vakken zoals statistiek, financiële wiskunde, financieel management, financiële analyse, beleggingsleer, bedrijfseconomie en cost accounting. De auteur was ook lid van het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten (IAB). Meer dan 20 jaar is hij bij het IAB jurylid geweest van de eindexamencommissies. Zijn vele publicaties situeren zich in de domeinen van de toegepaste wiskunde, het financieel management, de bedrijfseconomie en de accountancy.

Aan winkelwagen toegevoegd

Absenteïsme bij de Belgische geïntegreerde politie - Een statistische analyse | L’absentéisme à la police intégrée belge - Une analyse statistique | Celien De Stercke Jelle Janssens | 9789046611968

Absenteïsme bij de Belgische geïntegreerde politie - Een statistische analyse | L’absentéisme à la police intégrée belge - Une analyse statistique | Celien De Stercke Jelle Janssens | 9789046611968

  • Maklu

€39.00

Auteurs: Celien De Stercke & Jelle Janssens ISBN: 9789046611968 2024 - 190 pagina's Ziekteverzuim leidt tot een effectief capaciteitsverlies bij de Belgische politie van 3.600 leden per jaar. Ondanks de enorme inspanningen om jaarlijks ongeveer 1.600 politiemensen aan te werven, schatten de politievakbonden een algemeen tekort van 5.000 personen. In dit cijfer is het ziekteverzuim niet meegerekend. Het is dus belangrijk om aandacht te schenken aan human resources binnen de Belgische politie, met inbegrip van het absenteïsme. Hoewel deze conclusie al werd benadrukt door politici en (politie)organisaties, werd absenteïsme tot op heden niet onderzocht binnen de Belgische geïntegreerde politie. Dit boek overbrugt dit hiaat door een empirisch kwantitatief antwoord te bieden op de volgende vragen: “hoe manifesteert afwezigheid zich binnen de Belgische geïntegreerde politie en welke factoren beïnvloeden het fenomeen?”. Van industriële wetenschappen tot criminologie, Celien De Stercke (UGent) had altijd al een grote belangstelling voor data en statistiek. Dankzij de samenwerking met de Medische Dienst van de Federale Politie kreeg ze de kans haar kwantitatieve vaardigheden in de verf te zetten. Momenteel doctoreert Celien op het kruispunt van haar technische en sociale achtergrond, zijnde cyberfenomenen op de grens tussen criminaliteit en oorlog, en hoe deze aan te pakken. Jelle Janssens is professor criminologie aan de UGent en verricht onderzoek naar het bredere veiligheidsbeleid, georganiseerde criminaliteit en politie. Les absences maladie entraînent une perte de capacité effective de la police belge de 3 600 membres par an. Malgré les efforts considérables déployés pour recruter environ 1 600 policiers par an, les syndicats de police estiment qu’il manque 5 000 personnes. Ce chiffre ne tient pas compte des congés de maladie. Il est donc important de prêter attention aux ressources humaines au sein de la police belge, y compris à l’absentéisme. Bien que cette conclusion ait déjà été soulignée par les politiciens et les organisations (policières), l’absentéisme n’a pas été étudié au sein de la police intégrée belge jusqu’à présent. Cet ouvrage comble cette lacune en apportant une réponse quantitative empirique aux questions suivantes: “Comment l’absentéisme se manifeste-t-il au sein de la police intégrée belge et quels sont les facteurs qui influencent ce phénomène?”. Des études industrielles à la criminologie, Celien De Stercke (l’Université de Gand) a toujours eu un intérêt marqué pour les chiffres et les statistiques. Sa collaboration avec le service médical de la police fédérale lui a donné l’occasion de mettre en valeur ses compétences quantitatives. Actuellement, Celien travaille à l’intersection de sa formation technique et sociale, à savoir les cyberphénomènes à la frontière entre le crime et la guerre, et la réponse à y apporter. Jelle Janssens est professeur de criminologie à l’Université de Gand et conduit des recherches sur la gouver

Aan winkelwagen toegevoegd

Panopticon - Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk - 2024 nr. 2 (Jaargang 45) | Student sekswerkers Vrouwen binnen de synthetische drugs -markt | 0201162182492

Panopticon - Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk - 2024 nr. 2 (Jaargang 45) | Student sekswerkers Vrouwen binnen de synthetische drugs -markt | 0201162182492

  • Maklu

€25.00

Auteurs: Antony Pemberton, Joyce Roeland, Pia Struyf, Sophia De Seranno, Charlotte Colman, Beatrijs Vanhooydonck & Pierre Van Renterghem, Ann De Buck, Lieven Pauwels, Ils Milis, Hilde Guffens, Laurence Nibelle, Thomas Maeseele, Patricia Vanderbauwhede, Ellen Lemahieu, Babette Truyers, Aurore Vanliefde, Sofie De Bus, Roel Reubens, Jan Naert, Ann De Buck, Lieven Pauwels & Maarten Colette ISBN: 0201162182492 Maart 2024 - 107 pagina's PANOPTICON 45 (2) Editoriaal/Editorial De vertaling van de victimologie: twee talen weten meer dan één? 139 Antony Pemberton Artikel/Article Beste rector, ze bestaan. Een internationale scoping review naar student sekswerkers 146 Joyce Roeland & Pia Struyf ‘Ik heb mijn mannetje moeten staan’: Een verkennende studie naar de betrokkenheid van vrouwen binnen de synthetische drugsmarkt in België 166 Sophia De Seranno & Charlotte Colman Rubriekteksten/Editorial Notes Opsporing en politie / Police and Investigation • De nieuwe DNA-wet: een grote stap voorwaarts voor het DNA-onderzoek in Belgische strafdossiers 182 Beatrijs Vanhooydonck & Pierre Van Renterghem Criminografie en Methodologie / Crime & Criminal Justice Statistics & Methodology • Pro-sociale preferenties gemeten aan de hand van games en gevalideerde meetschalen. Maakt de keuze van het meetinstrument een verschil 196 Ann De Buck & Lieven Pauwels Penologie en Victimologie / Penology and Victimology • Van gedetineerde naar bewoner. Van ‘cipier’ naar detentiebegeleider. Nieuwe kansen in het detentiehuis 206 Ils Milis, Hilde Guffens & Laurence Nibelle Forensisch Welzijnswerk & Forensische Geestelijke Gezondheidszorg / Forensic Social Work & Forensic Mental Health • Dakloosheid: van beheersen naar oplossen? De casus Gent 214 Thomas Maeseele, Patricia Vanderbauwhede & Ellen Lemahieu • De rol van de forensisch zorgpsychiater in genderbevestigende zorg bij gedetineerde transgender personen 218 Babette Truyers & Aurore Vanliefde Rondetafel/Round-table De relatie recht en pedagogie: een rondetafel discussie 225 Sofie De Bus, Roel Reubens & Jan Naert Boekbesprekingen/Book review Determined: a science of life without free will 236 Ann De Buck & Lieven Pauwels V13 243 Maarten Colette

Aan winkelwagen toegevoegd

Panopticon - Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk - 2024 nr. 1 (Jaargang 45) | Themanummer Internering | Liesbeth Naessens Sara Goossens Eric Maes Ciska Wittouck Marjolein De Pau Tom Vander Beken Bart Claes | 0201162182485

Panopticon - Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk - 2024 nr. 1 (Jaargang 45) | Themanummer Internering | Liesbeth Naessens Sara Goossens Eric Maes Ciska Wittouck Marjolein De Pau Tom Vander Beken Bart Claes | 0201162182485

  • Maklu

€25.00

Auteur: Marjolein De Pau, Ciska Wittouck, Tom Vander Beken, Wout De Ruyck, Bram Geusens, Manon Heyndrickx, Leen Cappon, Stéphanie Du Bois, Peter Dierinck, Leen De Roo, Alex Seys, Maite Van Berlamont, Kyra Verpraet, Femke Hanssens, Liesbeth Naessens, Sara Goossens, Lou Vanbeselaere, Joost Van Haelst, Elise Blondeel & Maarten Colette ISBN: 0201162182485 2024 - 138 pagina's Themanummer Internering Editoriaal/Editorial Internering: Aude Audenda 1 Marjolein De Pau, Ciska Wittouck & Tom Vander Beken Artikel/Article Psychodiagnostiek in het forensisch psychiatrische deskundigenonderzoek versus in forensisch psychiatrische zorginstellingen: Een casestudy in de medium-security unit van Zelzate 5 Wout De Ruyck, Bram Geusens, Manon Heyndrickx & Leen Cappon Een menswaardige begegening van personen met internering 27 Ciska Wittouck, Kurt Audenaert & Tom Vander Beken Tussen wal en schip: samen ruimte creëren. Kwartiermakend hulpverlenen in de praktijk 48 Stéphanie Du Bois, Peter Dierinck & Leen De Roo Motivatie als toegangsdrempel bij opgelegde hulpverlening. Enkele bedenkingen op basis van het werken met cliënten met een verstandelijke beperking 62 Alex Seys Het realiseren van een breed forensisch (psychiatrisch) zorgcircuit: Wat leren Nederland en Noorwegen ons? 80 Leen Cappon, Maite Van Berlamont, Kyra Verpraet & Femke Hanssens Rondetafel/Round-table Internering: Een spiegel voorgehouden door ervaringsdeskundigen en praktijkwerkers 102 Ciska Wittouck, Liesbeth Naessens & Sara Goossens Rubriekteksten/Editorial Notes Internationaal en Europees Strafrecht en Mensenrechten / International and European Criminal Law, and Human Rights Law • Rechtspraakoverzicht van het Europees Hof van Justitie met betrekking tot het Europees onderzoeksbevel 2020-2023 114 Lou Vanbeselaere Jeugdrecht en Jeugdhulp / Juvenile Justice and Youth Care • Geïnterneerde kinderbeschermingssystemen in Europa 128 Joost Van Haelst • Voorstelling jaarverslag 2023 131 Elise Blondeel Boekbesprekingen/Book review De duivel in elk van ons 135 Maarten Colette

Aan winkelwagen toegevoegd

Vol-au-vent Van de pastei met ragout naar la bouchée à la reine | Stefan Ruysschaert koken | 9789046612415

Vol-au-vent Van de pastei met ragout naar la bouchée à la reine | Stefan Ruysschaert koken | 9789046612415

  • Maklu

€23.00

Auteur: Stefan Ruysschaert ISBN: 9789046612415 2024 - 88 pagina's Kip, gehaktballetjes, champignons, roux en room. Eenvoudig of met enkele toegevoegde luxe-ingrediënten (zwezeriken, truff el, garnalen, cantharellen). En met frietjes of puree… Vol-au-vent is het bladerdeeg. De miniversie als hapje is de bouchée à la reine. De vulling voor deze vidé is de kippenragout. “Vidé, vol-au-vent of koninginnenhapje (bouchée à la reine): iedereen weet hoe deze klassieker op het bord verschijnt. Laat je echter niet verrassen, want de bereiding ervan vraagt wat tijd en moeite. Een versgebakken kuipje van bladerdeeg, verse kip, gehaktballetjes en paddenstoelen in een romige saus en de luchtige hollandaisesaus. Wie dit bedacht, verdient een standbeeld”. Beter dan Jeroen Meus kon ik het niet verwoorden… Het boek bevat de recepten van bekende chefs en ook enkele vegan alternatieven voor vol-au-vent. Het gaat van een snelle vol-au-vent tot een luxe-versie met zwezeriken, cantharellen, garnalen en truffel. En zelfs een vol-au-vent met escargots. Stefan Ruysschaert is beroepshalve met fiscaliteit bezig maar leerde de basisvaardigheden van het koken bij Spermalie in Brugge. Een gepassioneerde kok is een ambachtsman die de liefde voor het product omzet in heerlijke gerechten. Koken is een permanent leerproces en ons adagium is dan ook “quidquid discis tibi discis”.

Aan winkelwagen toegevoegd

Bouletten - Eenvoudige gastronomie | Stefan Ruysschaert koken | 9789046612422

Bouletten - Eenvoudige gastronomie | Stefan Ruysschaert koken | 9789046612422

  • Maklu

€24.00

Auteur: Stefan Ruysschaert ISBN: 9789046612422 2024 - 198 pagina's Dit boek gaat over ballen, gehaktballen. Bouletten voor de lieebbers. Een gerecht dat de culturen overstijgt. De oorsprong van de boulet in België, Nederland en Duitsland moet gezocht worden bij de frikadel: een ronde, compacte, gekruide gehaktbal. In de meeste streken van België bedoelt men met frikadel inderdaad een gehaktbal, hoewel de meesten boulet zeggen. In Nederland is de frikadel of gehaktbal niet erg bekend. De frikadel, dus zonder “n”, is ouder en van oudsher een soort gehaktbal, maar werd vaak ook plat gedrukt tot een soort hamburger. De frikadel wordt vooral in België, Duitsland, Zweden en Denemarken gegeten. In België worden gehaktballen meestal geserveerd met tomatensaus. Ballekes in tomatensaus is een zeer populair gerecht. Gehaktballen zijn overal ter wereld populair, want ze zitten vol smaak, zijn makkelijk te eten en combineren goed met ander eten. Ze hebben uiteenlopende namen, o.a.: - Kofta (Balkan, Levant, Zuid-Azië) - Soutzoukakia (Griekenland) - Albondigas (Spanje, Spaanstalige landen) - Faggots (Engeland) - Polpette (Italië) - Frikadeller (Denemarken) - Köttbullar (Zweden) - Königsberger Klopse, Fleischklößchen, Hackbällchen, Frikadelle (Duitsland) - Pulpety (Polen) - … Dit boek gaat over bouletten als eenvoudig maar heerlijk culinair fenomeen. Stefan Ruysschaert is beroepshalve met fiscaliteit bezig, maar schreef zich intussen in bij een koksschool, meer bepaald bij Spermalie in Brugge. Elke les leert hij bij, maar zijn motto is dan ook “quidquid discis tibi discis”. Koksscholen maken culinair erfgoed toegankelijk. Koken is een eeuwenoud ambacht dat mensen samenbrengt.

Aan winkelwagen toegevoegd

Handboek Strafvordering - 5de volledig herziene uitgave | Raf Verstraeten | 9789046603970

Handboek Strafvordering - 5de volledig herziene uitgave | Raf Verstraeten | 9789046603970

  • Maklu

€295.00

Auteur: Raf Verstraeten ISBN: 9789046603970 2012 - 1372 pagina's Het Handboek Strafvordering is geschreven als een handleiding bij en wegwijzer door een strafproces zoals het zich in België ontwikkelt. Het bespreekt in deel I de instelling en de uitoefening van de strafvordering en de diverse gronden van schorsing en verval. Ook wordt zeer ruime aandacht besteed aan de burgerlijke vordering uit een misdrijf en de positie van de burgerlijke partij in het strafproces. Het werk is vervolgens opgebouwd zoals het strafproces zich naar aanleiding van het intreden van een strafbaar feit ontspint. In deel II wordt, vertrekkende vanuit de beschrijving van het politiewezen en de bevoegdheden van de politie, ingegaan op de beginselen van en de actiemogelijkheden in respectievelijk het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek. Bij dit gerechtelijk onderzoek wordt zeer uitvoerig stilgestaan bij de voorlopige hechtenis en de bijzonder complex geworden regeling inzake de rol en het functioneren van de onderzoeksgerechten. In deel III – de procedure voor het vonnisgerecht – komen achtereenvolgens aan bod: de bevoegdheid, de waarborgen van partijen, de bewijsregeling, de aanhangigmaking, de rechtspleging ter zitting, de uitspraak en de rechtsmiddelen. Vermits het strafprocesrecht in hoge mate via rechtspraak vorm krijgt, werd daarbij ook de relevante rechtspraak van het Hof van Cassatie, het Grondwettelijk Hof en het Europees Hof voor de rechten van de mens verwerkt. Belangrijke jurisprudentiële ontwikkelingen inzake bijvoorbeeld het bewijsrecht, de bijzondere opsporingsmethoden, de redelijke termijn of het non bis in idem-beginsel worden uitvoerig beschreven. De talrijke kruisverwijzingen en het uitvoerig zaakregister maken het boek bijzonder toegankelijk. Prof. Dr. Raf Verstraeten (Leuven, 1960) is buitengewoon hoogleraar aan de KU Leuven waar hij strafrecht en strafprocesrecht, alsook het economisch, fiscaal en sociaal strafrecht doceert. Daarnaast is hij advocaat bij de balie te Brussel.

Aan winkelwagen toegevoegd

De burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de preventieadviseur en de veiligheids- en gezondheidscoördinator op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen - eenvoudig uitgelegd | Jan Dillen | 9789046612408

De burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de preventieadviseur en de veiligheids- en gezondheidscoördinator op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen - eenvoudig uitgelegd | Jan Dillen | 9789046612408

  • Maklu

€39.00

Auteur: Jan Dillen ISBN: 9789046612408 122 pagina's - 2024 De burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid bij arbeidsongevallen is belangrijk, zowel inzake mogelijke gevolgen na een (ernstig) ongeval als vanuit preventiestandpunt. Organisaties moeten de bepalingen op het gebied van veilig en gezond werken naleven, omdat ze weten dat anders hun ‘aansprakelijkheid’ in het gedrang komt. Belangrijk hierbij is een onderscheid te maken tussen de strafrechtelijke en de burgerlijke aansprakelijkheid na een ongeval. Hoe dat allemaal juist in elkaar zit, wordt in dit boek op een eenvoudige manier uitgelegd. In een niet-juridische taal wordt aan de preventieadviseur uitgelegd hoe en voor wat hij aansprakelijk kan gesteld worden, evenals wat de aansprakelijkheden van de werkgever of de hiërarchische lijn zijn. Jan Dillen is ingenieur bouwkunde, preventieadviseur niveau 1 (HVK) en milieucoördinator niveau A. Hij was lange tijd werkzaam als veiligheidsprofessional bij een verzekeringsmaatschappij op het gebied van preventie van arbeidsongevallen, brandverzekeringen en bouwrisico’s. Hij werkt momenteel als lead auditor op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu, en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voor veiligheid auditeert hij ISO 45001 en VCA, liefst gecombineerd met ISO 9001 en/of ISO 14001. Daarnaast verzorgt hij opleidingen voor preventieadviseurs/hoger veiligheidskundigen aan de Universiteit Antwerpen en de KULeuven en publiceerde hij al meerdere boeken over veiligheids- en managementsystemen. Jan is tevens ISO-expert bij Wolters Kluwer en schrijft op regelmatige basis artikels en analyses.

Aan winkelwagen toegevoegd

Btw-eetjes deel 25 | Stefan Ruysschaert & Véronique De Vulder | 9789046612385

Btw-eetjes deel 25 | Stefan Ruysschaert & Véronique De Vulder | 9789046612385

  • Maklu

€43.00

Auteur: Stefan Ruysschaert & Véronique De Vulder ISBN: 9789046612385 Dit boek vormt intussen reeds het vijfentwintigste in de reeks succesrijke handboeken Btw-eetjes. Het is geen klassiek btw-handboek. Dit vijfentwintigste deel bevat opnieuw een aantal in de praktijk voorkomende btw-problemen waarop het antwoord niet onmiddellijk te vinden is in een klassiek btw-handboek. Het gaat om praktische vragen waarmee elke accountant of advocaat in zijn/haar fiscale praktijk vroeg of laat geconfronteerd wordt. Het gaat daarbij soms om schijnbaar eenvoudige vragen maar waar men toch vaak het antwoord schuldig blijkt te zijn of twijfelt. Deze btw-eetjes werden zoals in de vorige delen op een bondige en aantrekkelijke wijze weergegeven waardoor men snel vindt wat men zoekt. Het antwoord op de vraag wordt telkens bondig en klaar geformuleerd zonder aan inhoudelijke kwaliteit en volledigheid in te boeten. Stefan Ruysschaert is econoom (UGent) en actuaris (VUB) en werkt als adviseur bij de FOD Financiën. Hij is auteur van talrijke bijdragen op fiscaal vlak in toonaangevende tijdschriften en boeken. Hij is o.a. redactielid van Taxwin en het Tijdschrift Huur. Hij is professor aan de faculteit Economie van de UGent, vakgroep Accountancy, bedrijfsfinanciering en fiscaliteit waar hij het vak btw doceert. Hij is ook gastdocent aan de Hogeschool Gent en de Fiscale Hogeschool (Odisee). Véronique De Vulder is master in de handels- en financiële wetenschappen, optie accountancy en bestuurder van Interaccounts bv. Haar activiteiten situeren zich in de totale begeleiding van kmo-vennootschappen, zowel op boekhoudkundig en fiscaal vlak als op het vlak van de interne organisatie, overdracht en waardering.

Aan winkelwagen toegevoegd

BACKSOON UNSUBSCRIBED

Wij gebruiken cookies.

We gebruiken cookies en andere volgtechnologieën om onze website te optimaliseren en uw ervaringen te verbeteren. Meer informatie vindt u in onze Cookieverklaring.

U kunt ook uw cookie-instellingen hier regelen.