Maklu (761)

De burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de preventieadviseur en de veiligheids- en gezondheidscoördinator op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen - eenvoudig uitgelegd | Jan Dillen | 9789046612408

De burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de preventieadviseur en de veiligheids- en gezondheidscoördinator op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen - eenvoudig uitgelegd | Jan Dillen | 9789046612408

  • Maklu

€39.00

Auteur: Jan Dillen ISBN: 9789046612408 122 pagina's - 2024 De burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid bij arbeidsongevallen is belangrijk, zowel inzake mogelijke gevolgen na een (ernstig) ongeval als vanuit preventiestandpunt. Organisaties moeten de bepalingen op het gebied van veilig en gezond werken naleven, omdat ze weten dat anders hun ‘aansprakelijkheid’ in het gedrang komt. Belangrijk hierbij is een onderscheid te maken tussen de strafrechtelijke en de burgerlijke aansprakelijkheid na een ongeval. Hoe dat allemaal juist in elkaar zit, wordt in dit boek op een eenvoudige manier uitgelegd. In een niet-juridische taal wordt aan de preventieadviseur uitgelegd hoe en voor wat hij aansprakelijk kan gesteld worden, evenals wat de aansprakelijkheden van de werkgever of de hiërarchische lijn zijn. Jan Dillen is ingenieur bouwkunde, preventieadviseur niveau 1 (HVK) en milieucoördinator niveau A. Hij was lange tijd werkzaam als veiligheidsprofessional bij een verzekeringsmaatschappij op het gebied van preventie van arbeidsongevallen, brandverzekeringen en bouwrisico’s. Hij werkt momenteel als lead auditor op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu, en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voor veiligheid auditeert hij ISO 45001 en VCA, liefst gecombineerd met ISO 9001 en/of ISO 14001. Daarnaast verzorgt hij opleidingen voor preventieadviseurs/hoger veiligheidskundigen aan de Universiteit Antwerpen en de KULeuven en publiceerde hij al meerdere boeken over veiligheids- en managementsystemen. Jan is tevens ISO-expert bij Wolters Kluwer en schrijft op regelmatige basis artikels en analyses.

Aan winkelwagen toegevoegd

Btw-eetjes deel 25 | Stefan Ruysschaert & Véronique De Vulder | 9789046612385

Btw-eetjes deel 25 | Stefan Ruysschaert & Véronique De Vulder | 9789046612385

  • Maklu

€43.00

Auteur: Stefan Ruysschaert & Véronique De Vulder ISBN: 9789046612385 Dit boek vormt intussen reeds het vijfentwintigste in de reeks succesrijke handboeken Btw-eetjes. Het is geen klassiek btw-handboek. Dit vijfentwintigste deel bevat opnieuw een aantal in de praktijk voorkomende btw-problemen waarop het antwoord niet onmiddellijk te vinden is in een klassiek btw-handboek. Het gaat om praktische vragen waarmee elke accountant of advocaat in zijn/haar fiscale praktijk vroeg of laat geconfronteerd wordt. Het gaat daarbij soms om schijnbaar eenvoudige vragen maar waar men toch vaak het antwoord schuldig blijkt te zijn of twijfelt. Deze btw-eetjes werden zoals in de vorige delen op een bondige en aantrekkelijke wijze weergegeven waardoor men snel vindt wat men zoekt. Het antwoord op de vraag wordt telkens bondig en klaar geformuleerd zonder aan inhoudelijke kwaliteit en volledigheid in te boeten. Stefan Ruysschaert is econoom (UGent) en actuaris (VUB) en werkt als adviseur bij de FOD Financiën. Hij is auteur van talrijke bijdragen op fiscaal vlak in toonaangevende tijdschriften en boeken. Hij is o.a. redactielid van Taxwin en het Tijdschrift Huur. Hij is professor aan de faculteit Economie van de UGent, vakgroep Accountancy, bedrijfsfinanciering en fiscaliteit waar hij het vak btw doceert. Hij is ook gastdocent aan de Hogeschool Gent en de Fiscale Hogeschool (Odisee). Véronique De Vulder is master in de handels- en financiële wetenschappen, optie accountancy en bestuurder van Interaccounts bv. Haar activiteiten situeren zich in de totale begeleiding van kmo-vennootschappen, zowel op boekhoudkundig en fiscaal vlak als op het vlak van de interne organisatie, overdracht en waardering.

Aan winkelwagen toegevoegd

Belgisch belastingrecht (in hoofdlijnen) - Studentenuitgave (28ste herziene uitgave) | Jos J. Couturier, Bruno Peeters, Sylvie De Raedt, Rik Smet | 9789046612378

Belgisch belastingrecht (in hoofdlijnen) - Studentenuitgave (28ste herziene uitgave) | Jos J. Couturier, Bruno Peeters, Sylvie De Raedt, Rik Smet | 9789046612378

  • Maklu

€85.00

Auteurs: Jos J. Couturier, Bruno Peeters, Sylvie De Raedt, Rik Smet ISBN: 9789046612378 Dit handboek wil aan de lezer een actueel beeld geven van de krachtlijnen van het Belgisch belastingrecht. Het is in de eerste plaats opgevat als een leidraad bij de studie van het belastingrecht, en kan ook na de studies als referentiewerk dienen. De tekst is evenwichtig voorzien van referenties. De verwijzingen in voetnoot zijn zoveel mogelijk beperkt gehouden tot verwijzingen naar de rechtspraak, zowel naar basisarresten die de draagwijdte van de besproken rechtsregelen fundamenteel beïnvloeden als naar rechtspraak ter illustratie en ter verduidelijking van de behandelde materie. Referenties naar de doctrine worden in de regel opgenomen in de literatuurselecties die elk hoofdstuk of een onderdeel ervan voorafgaan. In het boek wordt vrij getrouw de structuur van de verschillende fiscale wetboeken gevolgd. De bedoeling is immers om de lezer ook vertrouwd te maken met het gebruik van deze wetboeken zodat hij steeds zijn weg kan terugvinden in het snel evoluerende belastingrecht. De stof is bijgehouden tot het Belgisch Staatsblad van 1 januari 2023. Prof. Dr. Jos J. Couturier (†) is emeritus gewoon hoogleraar aan de faculteit rechten van de Universiteit Antwerpen. Prof. Dr. Bruno Peeters is gewoon hoogleraar aan de faculteit rechten van de Universiteit Antwerpen.

Aan winkelwagen toegevoegd

Economische activiteiten van openbare besturen - Inclusief de nieuwe regels voor zelf verricht werk in onroerende staat en de nieuwe lijst Frequently Asked Questions | Stefan Ruysschaert | 9789046612354

Economische activiteiten van openbare besturen - Inclusief de nieuwe regels voor zelf verricht werk in onroerende staat en de nieuwe lijst Frequently Asked Questions | Stefan Ruysschaert | 9789046612354

  • Maklu

€39.00

Auteur: Stefan Ruysschaert ISBN: 9789046612354 Openbare besturen treden meer en meer in concurrentie met privéondernemingen. Zij verrichten immers in toenemende mate economische activiteiten. Hierdoor kunnen ze de hoedanigheid van btw-belastingplichtige krijgen. Of er ook effectief btw dient betaald te worden, hangt af van het al dan niet bestaan van (eigenlijke) vrijstellingen. Centraal in het boek staat de zoektocht van openbare besturen om de btw te kunnen recupereren. De btw-materie inzake het btw-statuut van openbare besturen wordt gekenmerkt door haar complexiteit. Dit boek geeft een up-to-date overzicht van de beschikbare informatie rond het btw-statuut voor openbare besturen. De Belgische btw-administratie analyseerde de Europese rechtspraak en publiceerde een circulaire en enkele administratieve beslissingen die rechtszekerheid moeten creëren. Het boek bevat ook een lijst frequently asked questions (FAQ) met het administratief standpunt ter zake. Ook de btw-belastingplicht, het winst(verdelings)oogmerk en het recht op aftrek van autonome gemeentebedrijven komen aan bod, evenals de problematiek van subsidies. Stefan Ruysschaert is adviseur bij de FOD Financiën. Hij doceert het vak btw aan de UGent en is gastdocent aan de Fiscale Hogeschool (Odisee).

Aan winkelwagen toegevoegd

Burgerlijk wetboek - 26e, herziene uitgave (Volledig bijgewerkt tot 10 januari 2024) | Bruno Scheers | 9789046612330

Burgerlijk wetboek - 26e, herziene uitgave (Volledig bijgewerkt tot 10 januari 2024) | Bruno Scheers | 9789046612330

  • Maklu

€32.50

Auteur: Bruno Scheers ISBN: 9789046612330 Het Burgerlijk Wetboek is opnieuw zeer grondig gewijzigd. Grote stukken van het nieuw BW zijn intussen in werking getreden, terwijl grote stukken van het oud BW nog steeds van toepassing zijn en zelfs op vele plaatsen vernieuwd en aangevuld werden, o.m. inzake modernisering van de burgerlijke stand, het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon en de naamsverandering. Sommige nieuwe bepalingen moeten nog in werking treden in 2024 en 2025, maar zijn reeds in deze uitgave verwerkt. Het Oud en Nieuw BW lopen dus door elkaar en vragen om een overzichtelijke, actuele uitgave, met duidelijke en gedetailleerde trefwoorden. De Wet van 13 april 2019, gewijzigd door de Wet van 28 april 2022, introduceerde een nieuw Burgerlijk Wetboek, bestaande uit de volgende boeken: Boek 1 – Algemene bepalingen; Boek 2 – Personen, familie en relatievermogensrecht; Boek 3 – Goederen; Boek 4 – Nalatenschappen, schenkingen en testamenten; Boek 5 – Verbintenissen; Boek 6 – Buitencontractuele aansprakelijkheid; Boek 7 – Bijzondere overeenkomsten; Boek 8 – Bewijs; Boek 9 – Zekerheden; Boek 10 – Verjaring. Dit nieuw BW wordt stapsgewijs ingevoerd. Eerst trad boek 8 in werking op 1 november 2020, daarna boek 3 op 1 september 2021. Boek 2, voorlopig beperkt tot het huwelijksvermogensrecht, en boek 4 traden in werking op 1 juli 2022. Boek 1 en boek 5 werden van kracht op 1 januari 2023. De andere boeken – en ontbrekende stukken van boeken – treden later in werking. Sedert 1 november 2020 draagt het Burgerlijk Wetboek van 21 maart 1804 dan weer het opschrift “Oud Burgerlijk Wetboek”. Dit oud BW, dat nog steeds van toepassing is, bestaat vandaag nog uit twee uitgebreide boeken, die eveneens grondig gemoderniseerd werden: Boek I – Personen; Boek III – Op welke wijze eigendom verkregen wordt. Het oude boek II (Goederen en verschillende beperkingen van eigendom) werd vervangen door boek 3 “Goederen” van het (Nieuw) BW. In het nog geldende boek III werden de titels I (Erfenissen), II (Schenkingen onder de levenden en testamenten), IIbis (Erfovereenkomsten) en V (Huwelijksvermogensstelsels) vervangen door boek 2, titel 3, “Relatievermogensrecht” en boek 4 “Nalatenschappen, schenkingen en testamenten” van het (Nieuw) BW vanaf 1 juli 2022. Titel III (Contracten of verbintenissen uit overeenkomst in het algemeen) werd dan weer vervangen door boek 5 “Verbintenissen” van het nieuw BW. Deze uitgave bevat de integrale, actuele tekst van het Nieuw en Oud Burgerlijk Wetboek zoals van toepassing op 10 januari 2024. We hebben er echter voor geopteerd om ook de reeds gekende wijzigingen die in 2024 en 2025 in werking treden, al op te nemen. Een uitgebreid herwerkt alfabetisch trefwoordenregister van zowel het Nieuw als het Oud BW maakt u snel wegwijs. Zo beschikt u als lezer over een zeer actueel en gebruiksvriendelijk referentiewerk.

Aan winkelwagen toegevoegd

RIDP 94.2 (2023) Artificial Intelligence and Administration of Criminal Justice | Juliette Lelieur | 9789046612248

RIDP 94.2 (2023) Artificial Intelligence and Administration of Criminal Justice | Juliette Lelieur | 9789046612248

  • Maklu

€70.00

Auteur: Juliette Lelieur ISBN: 9789046612248 Artificial Intelligence systems are used today in several parts of the world to support the administration of criminal justice. The most widespread example concerns “predictive policing”, which aims at foretelling crime before it happens and improving its detection. AI allows geospatial as well as person-based policing and is involved in preventing and uncovering economic crimes such as fraud and money laundering. Especially in the context of crime mapping – or hot-spot analysis –, its efficiency has been questioned. As its compliance with human rights is also critically debated, some countries have renounced or ceased to rely on it. Another kind of general surveillance of human activity has however emerged with the performance of machine learning in facial recognition technology. In contrast, the use of risk assessment tools based on AI by judicial authorities to forecast recidivism has remained limited to a few countries. Nevertheless, a new aspect of so-called “predictive justice” is currently arising, not to foretell the forthcoming behavior of a suspected or condemned person, but surprisingly the decision of judicial bodies themselves, based largely on their former decisions. Legal quantitative analysis is a new achievement, due to AI but raises serious concerns. It may radically change the role of judges and lawyers in the course of criminal justice. Not only does it put several human rights in tension but also does it challenge the very meaning of human intervention in implementing criminal law. The final intrusion of AI into the administration of criminal justice, addressed here, concerns evidence matters. AI tools help investigation authorities gather and correlate large volumes of data and improve the exploitation of manifold sorts of digital information. It also produces statistical evaluations that may be valuable for forensic purposes, particularly to identify persons based on facial recognition, vocal recognition, and probabilistic genotyping. Whether these results are admissible in courts, and to what conditions – including technical reliability and fair trial issues – they may be proffered as evidence, is an unsolved question for now. This volume reviews the various uses of AI in the different stages of the criminal process from a country-comparative approach. It addresses the fundamental questions that this new technology raises when confronted with the guarantees of due process, fair trial, and other relevant human rights. It also presents the 32 resolutions that a team of twenty professors of criminal law, representing various legal traditions and parts of the world, have agreed upon to ensure that the use of AI is in line with the essential principles of criminal procedural law and with a fair justice system. Juliette Lelieur is a Professor of Criminal Law at the University of Strasbourg, France.

Aan winkelwagen toegevoegd

 Panopticon - Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk - 2023 nr.3 (Jaargang 44) | Themanummer Drugs

Panopticon - Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk - 2023 nr.3 (Jaargang 44) | Themanummer Drugs

  • Maklu

€25.00

Auteurs: Sofie De Kimpe, Eva Blomme, Freya Vander Laenen, Pablo Nicaise, Tom Decorte, Charlotte Colman, Sophia De Seranno, Mafalda Pardal, Steven Debbaut, Katrien Vanlerberghe, Kristof Verfaillie, Christophe Busch, Lisa Van Laecke, Wim Hardyns, Yana Jaspers ISBN: 0201162182065 Editoriaal/Editorial Wat is er toch aan de hand met onze politie? Over de toenemende vraag naar politieabolitionisme 157 Sofie De Kimpe Artikel/Article Een evaluatie van het Belgisch drugsbeleid: Blijven de beleidsintenties overeind? 165 Eva Blomme, Freya Vander Laenen, Pablo Nicaise, Tom Decorte & Charlotte Colman Opgeruimd staat netjes? De ontmanteling en nazorg van synthetische drugsdumpingplaatsen in België 185 Charlotte Colman, Sophia De Seranno & Mafalda Pardal De constructie van zelf-legitimiteit door drugdetectives 204 Steven Debbaut Rubriekteksten/Editorial Notes Criminologie en strafrechtstheorie / Criminology and Criminal Law Theory • Kunnen we mensen weerbaar maken tegen propaganda? Een evaluatie van inentingstheorie 223 Katrien Vanlerberghe, Kristof Verfaillie & Christophe Busch Criminografie en Methodologie / Crime & Criminal Justice Statistics & Methodology • Potje eten, potje betalen: Een verkennende studie naar prevalentie en aangiftegedrag van eetpiraterij in de horeca 232 Lisa Van Laecke & Wim Hardyns Boekbesprekingen/Book reviews • Ballad of the bullet. Gangs, drill music, and the power of online infamy 243 Yana Jaspers

Aan winkelwagen toegevoegd

Panopticon - Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk - 2023 nr. 5 (Jaargang 44) | Themanummer Middelengebruik in het uitgaansleven

Panopticon - Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk - 2023 nr. 5 (Jaargang 44) | Themanummer Middelengebruik in het uitgaansleven

  • Maklu

€25.00

Auteur: Wim Hardyns, Charlotte Colman, Nicky Dirkx, Jochen Schrooten, Bert Hauspie, Edith Van Dyck, Tina Van Havere, Nicolas Van der Linden, Koen Ponnet, Angel Maginet, Lieven Pauwels, Charlotte Colman, Margot Soffers ISBN: 0201162182089 Themanummer Middelengebruik in het uitgaansleven Editoriaal/Editorial Roesmiddelen en feest vieren: Een cocktail van veiligheids- en gezondheidsoverwegingen 303 Wim Hardyns, Charlotte Colman, Nicky Dirkx & Jochen Schrooten Artikel/Article Percepties rond druggerelateerde interventies op muziekfestivals in België 306 Bert Hauspie, Edith Van Dyck, Tina Van Havere, Nicolas Van der Linden & Koen Ponnet Recreatief partydruggebruik bij jongvolwassenen in Gent: Belanghebbenden aan het woord 326 Angel Maginet, Lieven Pauwels & Charlotte Colman De Nightlife Council Gent: Het procesmatige traject van de werkgroep Drugbeleid 342 Margot Soffers Rubriekteksten/Editorial Notes Jeugdrecht en Jeugdhulp / Juvenile Justice and Youth Care • Jeugddelinquentie en rehabilitatie: Onderzoek naar het Good Lives Model 359 Colinda Serie Criminografie en Methodologie / Crime & Criminal Justice Statistics & Methodology • SSO’s: Het ABC van solide politie-observatieonderzoek 364 Ludovic De Vocht Boekbesprekingen Seksuele autonomie, normativiteit, exploitatie en deviantie: Criminologische en juridische verkenningen 372 Pia Struyf

Aan winkelwagen toegevoegd

Panopticon - Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk - 2023 nr.6 (jaargang 44) | Themanummer Internering

Panopticon - Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk - 2023 nr.6 (jaargang 44) | Themanummer Internering

  • Maklu

€25.00

Auteurs: Liesbeth Naessens, Eric Maes, Katelijne Seynnaeve, Mieke Goyens, Isabelle Eens, Joris Dheedene, Olivia Nederlandt, Petra Habets, Lieselotte Poncelet, Jan De Laender, Inge Jeandarme, Marjolein De Pau, Ellen Vandennieuwenhuysen, Lars Breuls & Christelle Macq, Ruben van den Ameele, Ingrid Dekkers, Jan Boucké, Ilse Libijn, Jan Verplaetse, Samir Boureghda, Sofie Hannon en Isabelle Vanderhoeven ISBN: 0201162182096 Themanummer Internering Editoriaal/Editorial Internering: Quo vadis? 379 Liesbeth Naessens & Eric Maes Artikel/Article Internering: Recht op zorg? 382 Katelijne Seynnaeve, Mieke Goyens, Isabelle Eens & Joris Dheedene Een quasi-automatische beslissing tot internering door een gebrek aan specialisatie 404 Olivia Nederlandt De doorstroom van geïnterneerden uit de gevangenis naar de zorg: Een mixed methods evaluatie van het InReach-project in de Vlaamse strafinstellingen 424 Petra Habets, Lieselotte Poncelet, Jan De Laender & Inge Jeandarme Een blik op het traject van personen met een migratieachtergrond en interneringstatuut: Het recht op zorg en vrijheid onder druk 437 Marjolein De Pau, Ellen Vandennieuwenhuysen, Lars Breuls & Christelle Macq FPC Gent en FPC Antwerpen: Uitstroom en uitstroompotentieel van de opgenomen patiënten 456 Ruben van den Ameele, Ingrid Dekkers, Jan Boucké & Ilse Libijn De ontoerekeningsvatbare geestesgestoorde maar verwijtbare dader: Contradictio in terminis of zinvolle figuur? 472 Jan Verplaetse Rubriekteksten/Editorial Notes Forensisch Welzijnswerk & Forensische Geestelijke Gezondheidszorg / Forensic Social Work & Forensic Mental Health • Zorgen achter tralies 486 Samir Boureghda • Het welzijnsonthaal in de rechtbank van Brugge 491 Sofie Hannon Penologie en Victimologie / Penology and Victimology • De Wet Externe Rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de positie van het slachtoffer 494 Isabelle Vanderhoeven

Aan winkelwagen toegevoegd

BACKSOON UNSUBSCRIBED

Wij gebruiken cookies.

We gebruiken cookies en andere volgtechnologieën om onze website te optimaliseren en uw ervaringen te verbeteren. Meer informatie vindt u in onze Cookieverklaring.

U kunt ook uw cookie-instellingen hier regelen.