Maklu (749)

Kostenbeleid. Met bepaling van de bedrijfswinst (met cd-rom) - 2de herziene en uitgebreide uitgave

Kostenbeleid. Met bepaling van de bedrijfswinst (met cd-rom) - 2de herziene en uitgebreide uitgave

  • Maklu

€45.00

Auteur(s): A. Waterbley ISBN: 9789046600047 In dit boek worden op didactische wijze de essentiële componenten van het kostenbeleid en bepaling van de bedrijfswinst belicht. Het is modern opgevat en aangepast aan de meest recente theorieën en technieken. Daarnaast worden originele vondsten, die de toets der praktijk hebben doorstaan, voor het eerst gepubliceerd. Het boek is uniek voor de concrete cijfervoorbeelden en oefeningen, die berusten op de jarenlange onderwijspraktijk van de auteur. Op de bijgevoegde CD-ROM vindt de lezer de oplossingen van de voorbeelden, de schematische structuur van de oefeningen en een simulatiecase. De docenten kunnen gratis een tweede CD-ROM krijgen met de oplossing van de oefeningen, de transparanten, jaarplanning en een examenvoorbeeld. Het boek richt zich in de eerste plaats tot de practicus en het bachelorniveau in het hoger en universitair onderwijs. De onderneming, economische doelen en kostenpolitiek - Het productie- en capaciteitsbeleid - Kostengedrag: Definiëringen &-indelingen - Materiaalkost en voorraadbeheer - Kosten van diensten van derden en personeel - Kosten van inzet vast en vlottend actief - Basis kostprijsberekeningen - Speciale kostprijscalculaties - Activity Based Costing (ABC) en Activity Based Management (ABM) - Verkoopspolitiek &- prijstechnieken - Relaties tussen kosten, omzet en bedrijfswinst Over de auteur(s): Arthur Waterbley is licentiaat economische wetenschappen en speciaal licentiaat accountancy en fiscaal recht. Hij is ruim 25 jaar verbonden als docent aan de Hogeschool Gent, campus Mercator. Eerder publiceerde hij bij Maklu de handboeken Management, Kostenbeleid en Budgettering

Aan winkelwagen toegevoegd

Budgettering (met cd-rom) - tweede herziene en uitgebreide uitgave

Budgettering (met cd-rom) - tweede herziene en uitgebreide uitgave

  • Maklu

€45.00

Auteur(s): A. Waterbley ISBN: 9789046600252 Het boek Budgettering is heel praktisch opgevat en is gericht op het opstellen van verkoop-, productie- en investeringsbudgetten. De oprichting van een onderneming met financieel plan (business plan) krijgt veel aandacht. Die is immers vaak het begin van een groot budget. Daarna worden de diverse soorten kostenbudgetten, gebaseerd op standaarden bestudeerd. Hierop volgt een behandeling van het BTW-, belastings- en liquiditeitsbudget. Vervolgens wordt het masterbudget met resultaats- en balansbudget besproken om te komen tot een geïntegreerd budget. Er wordt veel aandacht besteed aan de budgetcontrole met de verschillenanalyse tussen budget en werkelijkheid. Het boek eindigt met het journaliseren van de budgetten en de verschillen in het budgetboekhouden. Talrijke schema''s en voorbeelden verduidelijken de materie. Ieder hoofdstuk eindigt met een overzicht van de aangeleerde begrippen, handige herhalingsvragen, taken en oefeningen. Op de bijgevoegde CD-ROM vindt de lezer de oplossingen van de voorbeelden, de schematische structuur van de oefeningen en een simulatiecase. De docenten kunnen gratis een tweede CD-ROM krijgen met de oplossing van de oefeningen, de transparanten, jaarplanning en een examenvoorbeeld. Het boek richt zich in de eerste plaats tot bachelorstudenten in het Hoger Onderwijs. Boekhoudchefs, adviserende accountants, consulenten en financiële managers van bedrijven die te maken hebben met het plannen, budgetteren en het oprichten van nieuwe bedrijven, vinden in deze uitgave concrete technieken voor de dagelijkse praktijk. Over de auteur(s): Arthur Waterbley is licentiaat economische wetenschappen en speciaal licentiaat accountancy en fiscaal recht. Hij is ruim 25 jaar verbonden als docent aan de Hogeschool Gent, campus Mercator. Hij publiceerde eerder bij Maklu de handboeken Management, Kostenbeleid en Budgettering.

Aan winkelwagen toegevoegd

De veiligheidsscan. Instrument voor een lokaal veiligheids- en leefbaarheidsbeleid

De veiligheidsscan. Instrument voor een lokaal veiligheids- en leefbaarheidsbeleid

  • Maklu

€27.00

Auteur(s): Maarten Van Craen, Johan Ackaert ISBN: 9789046600290 Veiligheid en leefbaarheid staan hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Maar de lokale beleidsmakers beschikken slechts over beperkte gegevens om hun beleid op te baseren. Ook de politie kampt met een tekort aan informatie. Ze moet zich dienstverlenend opstellen en rekening houden met de behoeften en verwachtingen van de (potentiële) afnemers van de politiezorg. Maar wat zijn de behoeften, verwachtingen en suggesties van de bevolking? Uit de eerste evaluaties van de implementatie van het gemeenschapsgerichte politiemodel en van de zonale veiligheidsplannen blijkt dat er onvoldoende instrumenten beschikbaar zijn om de verwachtingen van de bevolking op zonaal of gemeentelijk niveau in kaart te brengen. Daarom ontwikkelden Maarten Van Craen en Johan Ackaert (Universiteit Hasselt) in samenwerking met de provincie Limburg en een aantal zonechefs de Veiligheidsscan. Dit instrument is een hulpmiddel voor politieke bestuurders en zonechefs om op het gemeentelijke of zonale niveau een doordacht leefbaarheids- en veiligheidsbeleid uit te tekenen. In dit boek stellen de onderzoekers de Veiligheidsscan voor en presenteren ze hun eerste resultaten. Over de auteur(s): Maarten Van Craen is onderzoeker aan de Universiteit Hasselt (SEIN, onderzoeksgroep `Overheid en Samenleving'). De voorbije jaren publiceerde hij heel wat rapporten en artikels over veiligheid, leefbaarheid, allochtonen en politiek. Johan Ackaert is politicoloog aan de Universiteit Hasselt. Zijn onderzoek en publicaties zijn vooral toegespitst op politieke participatie en het lokale bestuur (bestuurskracht, lokale verkiezingen en het rolgedrag van burgemeesters). Hij coördineerde het onderzoek over veiligheid en leefbaarheid in tien Limburgse politiezones.

Aan winkelwagen toegevoegd

De magistraat aan het woord. Een verkennend onderzoek naar de opvattingen van magistraten over hun functioneren in justitie en samenleving

De magistraat aan het woord. Een verkennend onderzoek naar de opvattingen van magistraten over hun functioneren in justitie en samenleving

  • Maklu

€32.00

Auteur(s): Dirk De Bruyn ISBN: 9789046600467 In de maatschappelijke discussie over justitie zijn de belangrijkste spelers tot nog toe niet vaak aan bod gekomen. Dit boek vult die leemte in. Zestien magistraten uit de strafrechtspraktijk worden uitgebreid geïnterviewd over hun opvattingen inzake actuele thema’s zoals overleg en communicatie, veiligheid en onveiligheidsgevoelens, hun verhouding tot pers en publieke opinie, de effecten die ze met hun beslissingen trachten te bereiken en de verschillende methodes waarmee op misdrijven kan gereageerd worden. Het feit dat de onderzoeker zelf ook magistraat is, stimuleerde de openhartigheid van het gesprek en maakt het onderzoek ook uniek in zijn soort. Het werk bleef niet beperkt tot een onderonsje tussen leden van dezelfde beroepsgroep die enkel hun eigen positie vertolken. Het heeft integendeel de uitdrukkelijke bedoeling om een louter professionele en juridische benadering te overstijgen en op zoek te gaan naar de maatschappelijke relevantie van de actuele rechtspraktijk. Daartoe heeft de auteur een breder kader uitgewerkt dat de interviews in een verhelderend en soms confronterend perspectief plaatst. aan de hand van dat kader peilt hij ook naar de mogelijkheden van een nieuwe culturele inbedding van het recht, die mee kan helpen bij het opvullen van het morele vacuüm, ontstaan door de teloorgang van de grote ideologieën. een communicatieve, participatieve en op herstel gerichte justitie kan hierbij een belangrijke rol spelen. Uit het voorwoord van Ivo Moyersoen (Voorzitter rechtbank eerste aanleg te Antwerpen): “Het onderzoek te velde is zonder meer confronterend.” Over de auteur(s): Dirk De Bruyn is sinds 1992 rechter bij de rechtbank van koophandel te Antwerpen. Met het proefschrift dat aan de basis ligt van dit boek behaalde hij in 2004 het diploma van licentiaat in de politieke wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel.

Aan winkelwagen toegevoegd

Huiselijk geweld (Reeks Politie Praktijk Boeken) | Ingrid Stals | 9789046600191

Huiselijk geweld (Reeks Politie Praktijk Boeken) | Ingrid Stals | 9789046600191

  • Maklu

€35.00

Auteur: Ingrid Stals ISBN: 9789046600191 Dit praktijkboek geeft een overzicht van mogelijke methodieken, achtergronden, knelpunten, randvoorwaarden en prioriteiten om tot een verbeterde aanpak van huiselijk geweld te komen. Deze uitgave stelt de taak van de politie in de aanpak van huiselijk geweld centraal. Het eerste hoofdstuk verschaft informatie en inzichten over de processen en achtergronden bij huiselijk geweld. Vervolgens wordt aangegeven wat er nodig is om een integrale aanpak voor huiselijk geweld op touw te zetten. Een derde hoofdstuk beschrijft het opstarten van een concreet politieproject huiselijk geweld. Wat de politie op dat vlak concreet kan doen is terug te vinden in hoofdstuk vier. Als bijlage zijn twee handige checklists opgenomen met de kerntaken van de politie terzake. Een voorlaatste hoofdstuk bevat randvoorwaarden en beleidsaanbevelingen voor het optimaliseren van een globale aanpak van huiselijk geweld. Een structureel antwoord bieden op huiselijk geweld vraagt immers een brede maatschappelijke focus en inzet van de nodige middelen. Het boek sluit af met relevante achtergrond-informatie over huiselijk geweld. Over de auteur(s): Ingrid Stals is projectcoördinator intrafamiliaal geweld bij de politie Antwerpen. Zij legde de basis voor het draaiboek intrafamiliaal geweld, dat de rol van politie en justitie bepaalt en adviezen formuleert ter voorbereiding en ondersteuning van een integrale werking en samenwerkingsverband met hulpverlening en gezondheidszorg. Zij is een van de pioniers in België terzake en veel gevraagd spreker op congressen en workshops in binnen- en buitenland

Aan winkelwagen toegevoegd

De zakelijke borgtocht naar Belgisch recht

De zakelijke borgtocht naar Belgisch recht

  • Maklu

€145.00

Auteur(s): Raf Van Ransbeeck ISBN: 9789046600092 melatonin and weed combination melatonin weed high read here De zakelijke borgtocht is een juridische constructie die vooral in de bankpraktijk veelvuldig wordt toegepast. Het betreft de zekerheid waarbij een derde een pand of een hypotheek verleent op een goed uit zijn eigen vermogen ten behoeve van andermans schuld. In dit boek staat de vraag centraal of het gaat om een zakelijke dan wel om een persoonlijke zekerheid en de vraag of de regels inzake persoonlijke borgtocht toepassing (mogen) vinden op de zakelijke borgtocht. Vernieuwend is dat de auteur voor het eerst een grondig en kritisch overzicht geeft van de, naar Belgisch recht, op deze figuur toepasselijke regels. Vervolgens gaat de auteur meer fundamenteel na of er gemeenschappelijke regels bestaan die toepasselijk zijn op alle zekerheidsverbintenissen (zakelijke én persoonlijke) aangegaan door derden voor andermans schuld. Deze technische materie wordt in een vlot leesbaar geheel behandeld. Hierbij is een schat aan informatie uit binnen- en buitenland verwerkt tot een toegankelijk en helder referentiewerk. Uit het voorwoord van Prof. Dr. Sophie Stijns: "… een grote aanwinst voor de praktijk. Zo beklagen bankjuristen zich al langer over het gebrek aan aandacht in de doctrine voor de figuur van de zakelijke borgtocht. Hun wens is thans vervuld. In de komende jaren zal dit boek ongetwijfeld een naslagwerk vormen…". Over de auteur(s): RAF VAN RANSBEECK is gerechtelijk stagiair bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel en praktijkassistent aan de K.U.Brussel. Hij is onder meer redactielid van het Tijdschrift Verkoop Vastgoed en schreef eerder talrijke bijdragen inzake verbintenissenrecht, vastgoedrecht en zekerhedenrecht.

Aan winkelwagen toegevoegd

BACKSOON UNSUBSCRIBED

Wij gebruiken cookies.

We gebruiken cookies en andere volgtechnologieën om onze website te optimaliseren en uw ervaringen te verbeteren. Meer informatie vindt u in onze Cookieverklaring.

U kunt ook uw cookie-instellingen hier regelen.