Zoekresultaten voor de ontwarde draad

2631 resultaten gevonden

Alle (2631)

De Ontwarde draad. Intervisiespel over de emotionele ontwikkeling - clipbox en spelbord | Edda Janssens Katrijn Van Acker Gerrit Vignero | 9789044137996

De Ontwarde draad. Intervisiespel over de emotionele ontwikkeling - clipbox en spelbord | Edda Janssens Katrijn Van Acker Gerrit Vignero | 9789044137996

 • Garant

€75.00

Auteurs: Edda Janssens & Katrijn Van Acker ISBN: 9789044137996 Het model en de methode ‘de draad’ heeft als doel de sociaalemotionele ontwikkeling bespreekbaar te maken, in eenvoudige taal en heel visueel. Edda en Katrijn hebben het model en de methode verwerkt in een spelvorm, een extra mogelijkheid om met de draad aan de slag te gaan. Zicht krijgen op sociaal-emotionele ontwikkeling geeft immers kansen op een betere afstemming in opvoeding en begeleiding. - Gerrit Vignero - Van een wild idee naar ‘Ontwarde draad’ Het intervisiespel ‘Ontwarde draad’ is ontstaan vanuit de drive om de kennis rond sociaal-emotionele ontwikkeling en de methodiek van de draad van Gerrit Vignero te verspreiden. In de ondersteuning van kinderen, jongeren en volwassen cliënten merken we dat de aangereikte tools en handvatten steun bieden in de dagelijkse praktijk. Het intervisiespel is bedoeld om een team te coachen om de draad te ontwarren en te ordenen. Op die manier komt men tot een verbindend verhaal over het kind of de volwassen cliënt. Er wordt ingezoomd op de eerste drie draden: de begeleider trekt de draad, de hechte draad en de lus in de draad. Via het spel krijgt men zicht op het hechtingstraject en de verbinding tussen het kind of de volwassen cliënt met zijn zorgfiguren. Over de auteurs: Het intervisiespel is ontwikkeld door Katrijn Van Acker en Edda Janssens met een stevige draad naar Gerrit Vignero. Katrijn van Acker studeerde in 1999 af als licentiaat in de pedagogische wetenschappen aan Universiteit Gent. Professioneel is zij al jaren vertrouwd met kinderen en jongeren die het moeilijk hebben op vlak van gedrag en/of emoties. Vanuit hun emotionele ontwikkeling en de groei in verbinding met anderen schrijft ze draadverhalen in onderwijs. Regelmatig geeft ze vanuit haar expertise vormingen en gaat ze met schoolteams aan de slag wanneer moeilijk gedrag een knoopje in de draad wordt… Edda Janssens is bachelor in de orthopedagogie en creatief agoog. Ze heeft reeds meer dan 20 jaar ervaring met het thema sociaal-emotionele ontwikkeling bij volwassenen met een beperking in de residentiële en mobiele ondersteuning. Ze werkt op de diagnosedienst van vzw Tordale als deskundige in de draad van Gerrit Vignero en coacht ortho’s en begeleiders in de draad. Als freelancer richtte ze edda. TRIGGERT op en ondersteunt ze ouders tijdens Koffie met een Verhaal. Enkele jaren geleden bracht ze samen met een gezin het kinderboek Pette uit. Wil je meer weten over dit intervisiespel of over de methodiek van de draad? Ben je op zoek naar een vorming op maat voor jouw organisatie? Neem contact met: katrijnvanacker.draadverhalen@gmail.com edda@eddatriggert.be gerritvignero@gmail.com

Aan winkelwagen toegevoegd

Economisch recht. Leidraad voor studenten

Economisch recht. Leidraad voor studenten

 • Maklu

€41.20

Auteur(s): G. Straetmans, m.m.v. L. Van Lysebetten ISBN: 9789046608708 Deze uitgave is bedoeld als leidraad bij de cursus economisch recht voor rechtsstudenten. Zij vinden hierin een beknopte analyse van de aanknopingspunten van het ruime economische recht. Verwijzingen naar rechtsleer en rechtspraak in voetnoot bieden een houvast bij verdere ontginning van de materie. Als geselecteerde domeinen komen aan bod: Aanknopingspunten economisch recht Ondernemingsbegrip in mededingingsrecht Statuut handelaar en gevolgen Marktpraktijken Intellectuele eigendom Kartelrecht Vrij verkeer Faillissement en gerechtelijke reorganisatie Tussenpersonen in de handel Over de auteur(s): Prof. dr. G. Straetmans is gewoon hoogleraar Economisch en Europees economisch recht aan de Universiteit Antwerpen. Er staan talrijke publicaties over deze rechtsdomeinen op zijn naam en hij was/is gasthoogleraar aan meerdere buitenlandse universiteiten, waaronder deze van Bonn en Toulouse. De onderdelen over de Faillissementswet en de Wet continuïteit ondernemingen werden mee uitgewerkt door mevrouw Laura Van Lysebetten, maandaatassistent aan de rechtsfaculteit UA. Zij stond ook in voor het onderdeel Internationale organisatie van het intellectueel eigendomsrecht. Prof. dr. Dave Mertens verleende zijn medewerking aan (vorige versies van) de onderdelen kartelrecht en handelstussenpersonen. Mevrouw Sofie Verherstraeten werkte mee aan (vorige versies van) het onderdeel benamingen van oorsprong.

Aan winkelwagen toegevoegd

Opgroeien in Rotterdam. Tegendraads onderzoek in een grote stad

Opgroeien in Rotterdam. Tegendraads onderzoek in een grote stad

 • Garant

€27.70

Auteur(s): Joop Berding & Toby Witte (Red.) ISBN: 9789044128598 Opgroeien in Rotterdam is een spannende aangelegenheid, het doen van tegendraads onderzoek ernaar evenzeer. Dat is de rode draad door deze bundel. Het is eerder gezegd en geschreven: Rotterdam is een in meerdere opzichten bijzondere stad. Een stad die niet alleen vergrijst maar ook vergroent en een stad die vaak bovenaan de verkeerde lijstjes staat. Praktijkgericht onderzoek zoals we dat in Rotterdam opvatten, wil de kansen die er zijn benutten, de bedreigingen ombuigen tot mogelijkheden en vooral daar interveniëren waar positieve krachten kunnen worden gemobiliseerd. In deze benadering wordt onderzoek, zoals lector en hoogleraar Ton Notten – voor wie deze bundel ter gelegenheid van zijn afscheid is opgesteld - zo beeldend verwoordt, niet verricht vanuit een balcony attitude maar vanuit een betrokkenheid op de praktijk van opvoeding, vorming, onderwijs en welzijn om zo bij te dragen aan de verbetering daarvan. Veel instellingen en organisaties in Rotterdam hebben de afgelopen jaren gebruik gemaakt van de expertise die praktijkonderzoekers van de kenniskring Opgroeien in de Stad, nu kenniscentrum Talentontwikkeling, van de Hogeschool Rotterdam in huis hebben. Deze bundel laat zien hoe veelzijdig deze expertise is en hoe deze is ingezet om onderzoek te verrichten. De bundel is ingedeeld in vier delen . Deel I is gewijd aan het ‘decor’ van wat er in de drie delen daarna volgt. Wat zich in wijken afspeelt en in sectoren als het welzijnswerk en het onderwijs krijgt reliëf en diepte door het te plaatsen tegen de achtergrond van bredere ontwikkelingen. Deel II staat in het teken van onderzoek op wijkniveau. Deel III heeft als object het welzijnswerk in brede zin. In deel IV staat het onderwijs centraal, waaronder de masteropleiding Pedagogiek van de Hogeschool Rotterdam. Over de auteur(s): Joop Berding is onderzoeksleider bij het Kenniscentrum Talentontwikkeling en hogeschooldocent bij onder andere de masteropleiding Pedagogiek van de Hogeschool Rotterdam. Toby Witte is lector Maatschappelijke Zorg bij het Kenniscentrum Talent ontwikkeling van de Hogeschool Rotterdam.

Aan winkelwagen toegevoegd

De hechte draad tussen ouder en kind - Beter begrijpen van (probleem)gedrag van een kind thuis, op school en daarbuiten | Gerrit Vignero | 9789044137569

De hechte draad tussen ouder en kind - Beter begrijpen van (probleem)gedrag van een kind thuis, op school en daarbuiten | Gerrit Vignero | 9789044137569

 • Garant

€23.50

Auteur: Gerrit Vignero ISBN: 9789044137569 2020 - 157 pagina's Dit boek neemt je mee in de wondere wereld van hoe een kind ontwikkelt tot volwassene. Aan de hand van de metafoor van de draad wordt beschreven hoe een kind emotioneel en sociaal ontwikkelt. Daarbij doorloopt de ouder met het kind een aantal stappen. Elke stap is een ontwikkelingsthema, vertaald als een type draad. Als kinderverzorger, kleuterleidster, leerkracht of naschoolse begeleider is het belangrijk stil te staan bij deze draad die je van de ouder overneemt. Soms loopt de ontwikkeling van een kind niet gewoon en zijn er ernstig achterliggende problemen. Er zijn erg pittige kinderen om op te voeden. Dan helpt het boek om te zoeken naar het kwetsbaar plekje in de draad waar het kind steeds op terugvalt en waar ouders en alle betrokkenen met het kind kunnen op vastlopen. De draad wil handvatten geven om deze kinderen beter te begrijpen en andere manieren van omgaan te vinden. Dit boek richt zich naar: ouders, grootouders, kinderverzorgsters, medewerkers van kind en gezin, artsen, kleuterleidsters, leerkrachten, naschoolse begeleiders, leiders in de jeugdbeweging, docenten, opvoeders en begeleiders, studenten in orthopedagogie en andere sociale richtingen. Over de auteur: Gerrit Vignero werkt sinds 1986 als orthopedagoog in het MPC terbank. Hij ontwikkelt en geeft vorming over het model ‘de draad’.

Aan winkelwagen toegevoegd

Ontwarring en ordening van de draad - Verbindend werken met cliënten met probleemgedrag | Gerrit Vignero | 9789044138047

Ontwarring en ordening van de draad - Verbindend werken met cliënten met probleemgedrag | Gerrit Vignero | 9789044138047

 • Garant

€42.00

Auteur: Gerrit Vignero ISBN: 9789044138047 2021 - 318 pagina's In het werkveld van de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking zijn de ontwikkelingspsychologie en -pedagogie erg belangrijk om antwoorden te vinden op eenvoudige en complexe opvoedings- en begeleidingsvragen. ‘De draad’ is een indeling van de ontwikkeling in een aantal stappen, vrij vertaald in typen draden. Het is een metafoor voor hechting en voor de verbinding tussen mensen die groeit door de verschillende ontwikkelingsstappen heen. Anders dan in ontwikkelingspsychologie gaat het daarbij niet alleen om de ontwikkelingsfasen van de cliënt, maar om de verbondenheid met zijn zorgfiguren. Dit is het derde boek over ‘de draad’. Het is een praktijkboek, geworteld in de twee eerste boeken. Van een metafoor werd ‘de draad’ een model en een methode om cliënten te bespreken en gepaste ingangen te zoeken. Het boek wil helpen om een interpretatie voor het gedrag van een cliënt te vinden die hem recht doet. Orthopedagogen, psychologen en begeleiders kunnen het gebruiken in hun handelingsplanning, bij de bespreking van cliënten, in het zoeken naar antwoorden bij moeilijk gedrag en in vastlopende situaties. Dit boek biedt enerzijds ‘ontwarring’ als handleiding bij de methode ‘de draad’ om het verbindende verhaal van de cliënt en zijn begeleider, ouder of leerkracht te helpen schrijven. Het wil anderzijds ‘ordening’ aanreiken met concrete handvatten om anders met (probleem)gedrag van cliënten om te gaan. Over de auteur: Gerrit Vignero werkt als orthopedagoog in het MPC Terbank in Heverlee. Zijn doelgroep bestaat uit kinderen en jongeren met een matig tot ernstig verstandelijke handicap. Hij is geschoold in de methode Heijkoop en lid van de regiegroep SEN-SEO. Hij geeft vorming rond de draad, geeft les aan de opleiding orthopedagogie van het CVO Heverlee en hij begeleidt casusbesprekingen aan de hand van de methode ‘de draad’.

Aan winkelwagen toegevoegd

Als hechten moeilijk is. De rode draad uit het verleden | Giel Vaessen | 9789044138184

Als hechten moeilijk is. De rode draad uit het verleden | Giel Vaessen | 9789044138184

 • Garant

€25.60

Auteur: Giel Vaessen ISBN: 9789044138184 Als hechten moeilijk is gaat over kinderen en jongeren met hechtingsproblemen en -stoornissen. Het boek is met name geschreven voor ambulante werkers in de jeugdzorg. De auteur beschrijft stap voor stap een professionele en dialooggerichte methodiek voor het begeleiden van jongeren met hechtingsproblemen en -stoornissen én hun ouders en opvoeders in hun eigen thuissituatie, pleeggezin of gezinshuis. Hij benadrukt: • psycho-educatie over hechtingsproblemen; • het in kaart brengen van de gezonde en de minder florissante ontwikkeling van het kind; • het in kaart brengen van de krachten en de zwakten van het kind en van het gezinssysteem en • het maken en het uitvoeren van een begeleidingsplan, in dialoog met de ouders en de jeugdige. Veel van deze ouders hebben in hun eigen jeugd een moeilijke relatie met hun ouders gekend. Uitvoerig beschrijft de auteur het vakkundig begeleiden van deze ouders, zodat zij meer adequaat sensitief en responsief gaan opvoeden en de geschiedenis zich niet meer herhaalt. Grote delen van het boek zijn zo geschreven dat ze aan de ouders kunnen meegegeven worden. Dit helpt de ambulante werker in het geven van de ingewikkelde psycho-educatie over veilige hechting, onveilige hechting en het opvoeden vanuit onveilige hechtingsherinneringen van de ouder zelf. Over de auteur(s): GIEL VAESSEN werkte als verpleegkundige, groepswerker, sociaal vaardigheidstherapeut, gezinstherapeut, behandel- en zorgcoördinator en teamleider in de jeugdzorg en onderwijs. Daarnaast schreef hij diverse praktijkgerichte boeken en geeft hij sinds 2002 cursussen aan ouderverenigingen, leraren en hulpverleners in de jeugdzorg. Zie Kink in de kabel .

Aan winkelwagen toegevoegd

Langdurige psychoanalytische behandelingen. Leidraad | Frans de Jonghe, Saskia de Maat, Rien Van, Ariëtte Van Reekum, Nel Draijer, Jolien Zevalkink, Thijs de Wolf | psychoanalyse | 9789044126464

Langdurige psychoanalytische behandelingen. Leidraad | Frans de Jonghe, Saskia de Maat, Rien Van, Ariëtte Van Reekum, Nel Draijer, Jolien Zevalkink, Thijs de Wolf | psychoanalyse | 9789044126464

 • Garant

€24.00

Auteurs: Frans de Jonghe, Saskia de Maat, Rien Van, Ariëtte Van Reekum, Nel Draijer, Jolien Zevalkink, Thijs de Wolf ISBN: 9789044126464 Wij waarheidszoekers, zijn voor onszelf onbekenden – om de eenvoudige reden dat we onszelf nooit gezocht hebben (Friedrich Nietschze). Voor wie wel naar zichzelf op zoek gaat en daarbij een begeleider accepteert, is een Langdurige Psychoanalytische Behandeling (LPB) een optie. Voor deze begeleiders is dit boek een praktisch hulpmiddel. Wat zijn Langdurige Psychoanalytische Behandelingen? Wat houden ze in en wie past ze toe? Voor wie zijn ze bedoeld? Wat zijn hun mogelijkheden en beperkingen? Dit zijn vragen die in deze Leidraad beantwoord worden. Het is een handreiking voor behandelaars die LPB toepassen, maar is eveneens nuttig voor behandelaars die andere psychotherapeutische methoden toepassen. Iedereen die geïnteresseerd is in het psychoanalytische gedachtegoed en de toepassingen ervan zal hier iets van zijn gading in vinden. Over de auteurs: Prof.dr. F. de Jonghe is emeritus hoogleraar psychiatrie aan de Universiteit van Amsterdam, psychiater en psychoanalyticus. Hij is werkzaam in eigen praktijk en als supervisor psychotherapie verbonden aan Arkin en AMC. Eveneens is hij lid van het Arkin-onderzoeksteam. Dr. M.H.M. de Wolf is klinisch psycholoog en psychoanalyticus. Hij is lid van de raad van bestuur van het NPI en hoofdopleider psychotherapie van de Stichting PDO Amsterdam. Dr. J. Zevalkink is psychologe en antropologe. Ze is hoofd van de afdeling Onderzoek en Kwaliteitszorg van het NPI en docente ontwikkelingspsychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Dr. S.C.M. de Maat is GZ-psychologe, en psychotherapeute en psychoanalytica in opleiding. Ze werkt als stafmedewerkster op de afdeling Volwassenen van het NPI. Dr. P.J. Draijer is klinisch psychologe, psychotherapeute en psychoanalytica. Ze werkt als universitair hoofddocent bij de Vakgroep Psychiatrie van de Vrije Universiteit Amsterdam en als praktijkopleider klinische psychologie en psychotherapie. Tevens werkt ze als supervisor psychotherapie en als behandelaar bij GGZ In-Geest, het NPI en in eigen praktijk. A.C. van Reekum is psychiater en psychoanalytica in opleiding. Ze is directeur-psychiater en plaatsvervangend opleider bij Altrecht en eveneens werkzaam in eigen praktijk. Dr. H.L. Van is psychiater en psychoanalytisch psychotherapeut en werkzaam als opleider psychiatrie bij Arkin Amsterdam.

Aan winkelwagen toegevoegd

De draad tussen cliënt en begeleider - De emotionele ontwikkeling als inspiratiebron in de begeleiding van personen met een verstandelijke beperking | Gerrit Vignero | 9789044136029

De draad tussen cliënt en begeleider - De emotionele ontwikkeling als inspiratiebron in de begeleiding van personen met een verstandelijke beperking | Gerrit Vignero | 9789044136029

 • Garant

€29.70

Auteur: Gerrit Vignero ISBN: 9789044136029 2018 - 244 pagina's In de hulpverlening aan personen met een verstandelijke beperking is het toepassen van thema’s uit de ontwikkelingspsychologie erg bruikbaar gebleken. De ontwikkelingspsychologie als discipline is een basiswetenschap voor de begeleiding van personen met een verstandelijke beperking. Er zijn dan ook vele begeleiders in Nederland en Vlaanderen die zich inspireren aan de principes van het ontwikkelingsperspectief. Het is niet zozeer de kennis van de fase waarin iemand zich bevindt die belangrijk is. Belangrijker is wat men met deze kennis kan doen in de begeleiding van een cliënt. De draad is een metafoor voor hoe de verbinding tussen mensen groeit doorheen de verschillende ontwikkelingsstappen. Het is een poging om deze verbinding te verduidelijken bij personen met een verstandelijke beperking zodat ouders en begeleiders gemakkelijker het niveau van emotionele ontwikkeling kunnen vertalen naar hun handelen. Het is een begrippenkader dat begeleiders en ouders kan helpen om de emotionele ontwikkeling bij personen met een verstandelijke beperking te concretiseren en te vertalen. Welke draad je het best hanteert, hangt af van de fase in de ontwikkeling die je bij de cliënt herkent. We zetten de stap van ontwikkelingspsychologie naar ontwikkelingsorthopedagogiek, van ‘Wat kan ik weten over de ontwikkeling?’ naar ‘Wat kan ik doen om mij in te voegen in deze ontwikkeling?’ De metafoor van een draad wil helpen om bij de opvoeding of begeleiding de juiste afstemming te vinden, ook als die opvoeding of begeleiding moeilijk loopt. Waar zitten de draden van de cliënt? Met wie en op welke manier is hij verbonden? Welke zijn de intense contacten, en welke zijn de oppervlakkige, inwisselbare contacten? Hoe gaat de cliënt met nieuwe mensen stap voor stap een relatie aan? Over de auteur: Gerrit Vignero werkt sinds 1986 als orthopedagoog in het MPC Terbank te Heverlee. Hij geeft vorming rond de draad, is docent aan het CVO te Heverlee en begeleidt casusbesprekingen (www.gerritvignero.be). Naast dit boek verschenen van hem bij Garant de boeken ‘De draad tussen ouder en kind’ en ‘Ontwarring en ordening van de draad’.

Aan winkelwagen toegevoegd

Van de maakbare naar de lerende stad. De praktijkgerichte bijdrage van lectoraten.

Van de maakbare naar de lerende stad. De praktijkgerichte bijdrage van lectoraten.

 • Garant

€31.90

Auteur(s): G. Walraven & C.-J. Pen ISBN: 9789044128697 Aan hogescholen zijn lectoren concreet en praktijkgericht bezig met het analyseren en helpen oplossen van stedelijke vraagstukken. Dit boek geeft een actueel overzicht van hoe stedelijk onderzoek van zesentwintig lectoraten eruit ziet en tot welke praktisch bruikbare resultaten dit leidt. Uit het boek blijkt duidelijk dat burgers en ondernemers op lokaal niveau in samenwerking met de overheid en andere partners zelf bezig zijn wijken en buurten beter te maken en vooral van elkaar te leren. Leren van elkaar en van praktijkrelevant onderzoek draagt bij aan het vormen van een lerende stad. “Dit boek is een aanrader voor iedereen die betrokken is bij ontwikkelingen in steden. Het geeft antwoord op tientallen beleidsvragen waar elke betrokken ambtenaar, wethouder of minister van wakker ligt. Dat maakt dit lectorenboek zo krachtig: praktische inzichten op complexe problemen. Menig stadsbestuurder betrekt graag het HBO bij complexe beleidsproblemen. Er is in korte tijd in het HBO een uitstekende onderzoekstraditie ontstaan waarbij naast de kwaliteit van onderzoek, de verbinding en relevantie voor de praktijk een rode draad in het werk vormt. Deze publicatie is daarvan het harde bewijs.” Gerard Schouw, voormalig directeur Nicis en lid Tweede Kamer Juist in een tijd van globalisering en onzekerheid hebben professionals, burgers en ondernemers complexe vragen. Zij zijn op zoek naar onderbouwde antwoorden en reflectie op beleid en praktijk. Er is dus behoefte aan praktijkgericht en praktijkrelevant onderzoek en dit is exact waar lectoraten voor staan. Deze bundel is van belang voor verschillende groepen lezers. Professionals in beleid en praktijk (overheid, economie, civil society) Beleidsmakers en politici bij gemeenten (en ook bij rijk en provincies) Burgers en ondernemers in onze urbane samenleving Studenten & docenten aan hogescholen en universiteiten Professionals bij kenniscentra, adviesorganen en dergelijke. Over de auteur(s): Guido Walraven is lector Dynamiek van de Stad aan hogeschool Inholland Cees-Jan Pen is programmaleider Onderzoek Economie & Innovatie bij Nicis Institute.

Aan winkelwagen toegevoegd

Leerlingenraad en daad. Een handboek voor leerlingenraden en hun begeleiders

Leerlingenraad en daad. Een handboek voor leerlingenraden en hun begeleiders

 • Garant

€19.90

Auteur(s): Vlaamse Scholierenkoepel ISBN: 9789044123395 In de meeste secundaire scholen in Vlaanderen heb je een leerlingenraad. Leerlingen komen er samen om te discussiëren over de school en acties op poten te zetten. Maar toch verloopt de werking niet altijd gemakkelijk. Leerlingen weten niet eens dat er een leerlingenraad bestaat op hun school. De leerlingenraders vinden dat ze niets mogen organiseren. Begeleiders vertellen dat ze moeilijk nieuwe leerlingen vinden. En directies klagen zelfs dat die leerlingenraden van tegenwoordig ‘te braaf’ zijn en te weinig inspraak vragen in serieuze zaken zoals het schoolbeleid. Kortom, een leerlingenraad wordt lang niet altijd omgezet in meer ‘leerlingenparticipatie’ voor alle leerlingen. Toch hebben heel wat leerlingenraden straffe ideeën en nemen ze toffe initiatieven. De moderne leerlingenraad gaat verder dan de klassieke strijd tegen de school en haar regels. Meer en meer werken leerlingen samen met enthousiaste leerkrachten en directies aan een toffe school voor iedereen. Dit handboek wil speciaal voor die leerlingenraden een bron van inspiratie zijn. Praktijkverhalen en honderden praktische tips helpen je op weg om je leerlingenraad te doen leven op school. Je vindt een antwoord op de volgende vragen. Hoe kan je beter vergaderen? Welke activiteiten kan je organiseren? Hoe kan je leerlingen (blijven) motiveren voor die leerlingenraad? Op welke manier maak je de leerlingenraad bekend? Welke activiteiten zorgen voor een goede groepssfeer? Enz. Leerlingenraad en daad is een handboek voor gemotiveerde leerlingenraders, enthousiaste begeleiders en iedereen die de inbreng van leerlingen op school waardeert. Over de auteur(s): De Vlaamse Scholierenkoepel vzw is de koepel van leerlingenraden en de officiëel erkende spreekbuis van scholieren in het secundair onderwijs in Vlaanderen. VSK telt circa 560 aangesloten leerlingenraden en is als vormingsorganisatie voor leerlingenraden actief in scholen met vormingen en trajectbegeleidingen. Heel wat leerlingenraden kennen VSK als organisator van de jaarlijkse actiedagen voor leerlingenraden.

Aan winkelwagen toegevoegd

BACKSOON UNSUBSCRIBED

Wij gebruiken cookies.

We gebruiken cookies en andere volgtechnologieën om onze website te optimaliseren en uw ervaringen te verbeteren. Meer informatie vindt u in onze Cookieverklaring.

U kunt ook uw cookie-instellingen hier regelen.